Върни се горе

Проект BUL1R205/BUL1R303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България” е инициативата на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Фонда на ООН за население към подобряване на живота на младите хора в четири от най-засегнатите в страната области: Враца, Ловеч, Сливен и Търговище.

Проектът е с продължителност 5 години – от 2004 до 2009 г. и в ядрото си обхваща 25 пилотни основни, средни училища и професионални гимназии от регионите.

Общото между четирите региона са големият брой нежелани бременности сред момичетата на възраст 15-24 години, широкото разпространение на полово предавани инфекции, високият процент на абортите в тази възраст.

Цел
Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора чрез разширен достъп на младите хора до качествени услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, както и чрез подобрени образователни възможности с оглед изграждане на знания, умения и нагласи за отговорно сексуално поведение.

Насоченост: млади хора между 10-24 години, здравни специалисти в сферата на образованието.

Обща стойност на проекта: 1 101 927 $

В сферата на здравето на младежите в рамките на проекта се реализираха дейности в две основни насоки:

 • предоставяне на услуги, подходящи за младите хора;
 • промоция на здраве за превенция на полово предаваните болести, ХИВ/СПИН, нежелана бременност.

Дейностите подпомогнаха развитието на капацитета чрез обучения, семинари и методическа помощ за специалистите от системата на здравеопазването. Реализираха се съвременни курсове на обучение в консултативни умения в сферата на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора за общопрактикуващи лекари, АГ специалисти и медицинските специалисти в училище.

Извършени дейности:

 • оценка на качеството на услугите по репродуктивно здраве от системата на първичната здравна помощ;
 • оценка на организационния капацитет на дирекциите/отделите по опазване на общественото здраве;
 • изграждане и оборудване на информационно–образователни центрове по сексуално и репродуктивно здраве на територията на регионалните инспекции по опазване на общественото здраве;
 • разработване на програми за повишаване на квалификацията в рамките на продължаващото медицинско обучение на медицинските специалисти: общо-практикуващи лекари, акушер-гинеколози и дермато-венеролози;
 • работа с висшите медицински училища и колежи за адаптиране и прилагане на програми за студентите по акушерство, сестринство в областта на репродуктивното здраве и подходи за ефективна работа с млади хора;
 • провеждане на колегиуми с водещи специалисти в областта на репродуктивното здраве;
 • оценка на ролята на медицинските специалисти в училище в областта на превенция на рисковото поведение;
 • повишаване на компетентността на медицинските специалисти в училище в областта на превенция на рисковото поведение чрез поредица от надграждащи обучения;
 • провеждане на информационно – образователни кампании сред населението;
 • работа със средствата за масово осведомяване за опазване на репродуктивното здраве на младите хора;
 • повишаване на капацитета на МЗ и областните му структури в областта на репродуктивното здраве чрез провеждане на поредица от обучения. Проведени са обучения за експерти по въпросите на резултативно управление; комуникационно-образователни стратегии за промяна на поведението на младите хора; работа със средствата за масова информация по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве;
 • разработване и разпространение на съвременна научна информация в областта на общественото здраве за медицинските специалисти от системата на здравеопазването;
 • разработване и разпространение на информационни материали за населението;
 • предоставяне на методическа помощ и подкрепа за специалистите в здравеопазването;
 • Организация и провеждане на Национална заключителна конференция по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България (3 и 4 май 2010 г., София)
 • обсъждане на ключовите резултати от проекта – кои от тях могат да бъдат превърнати в национални политики, как това е възможно да се случи
 • Оценка на проекта – процедура, работна група (изработване на задание), избор на консултант;
 • Документиране и разпространение на добрите практики от проекта;
 • Малки училищни проекти – избор на тема;
 • Обучение на мед. сестри от пилотните училища от МУ Варна по изработената и приета програма за следдипломна квалификация;
 • Издаване на материали за младите хора, родители;
 • Развитие на партньорството с МУ-Варна и програма за обучение на студентите;
 • Училищни политики за промоция на СРЗ;
 • Сертифициране на пилотните училища.

Проектът в цифри:

 • Близо 1 500 млади хора посещават часовете по сексуално и репродуктивно здраве в рамките на проекта.
 • Всяко от 25-те пилотни училища по проекта е оборудвано с DVD плейър, телевизор и компютър на обща стойност 33 900 щ.д.
 • Създадени са 4 модерни информационно-образователни центъра по репродуктивно здраве към РИОКОЗ на обща стойност 35 000 щ.д.
 • В 25 училища се финансират малки училищни проекти по теми от областта на сексуалното и репродуктивното здраве и взаимоотношенията между младите хора, чрез които се достига до близо 10 хил. младежи.
 • Чрез малки училищни проекти всяка година близо 15 000 младежи в пилотните общини се включват в програми за превенция на рисково сексуално поведение.
 • Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве в пилотните общини осъществиха 4 информационно-образователни кампании за повишаване информираността на младите хора за наличните здравни услуги и служби на територията на пилотните общини. Общ бюджет от 2000 USD.
 • Над 100 ОПЛ и АГ специалисти от пилотните общини участваха в семинар на тема “Сексуално и репродуктивно здраве на младите хора и полово предавани инфекции”.
 • Бяха предоставени съвременни контрацептиви (презервативи, вътрематочни спирали и хормонални таблетки) на стойност 29 000 USD.

За контакти:
Министерство на здравеопазването,
Дирекция "Международни дейности, проекти и програми"
бул. "Ал. Стамболийски" № 36, София 1000
Тел: (02) 9301 125