Върни се горе

Претенции на козметични продукти

 

Претенциите на козметичните продукти са важен инструмент за информиране на крайните ползватели за характеристиките и качествата на продуктите. Същите са и важен начин за разграничаване на продуктите, като също така допринасят за стимулирането на иновативността и насърчаването на конкуренцията.

Претенциите, използвани във връзка с козметичните продукти, са доброволни маркетингови послания, използвани от икономическите оператори при етикетирането, предоставянето на пазара и рекламата на техните продукти.

Съгласно чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти, претенциите на козметични продукти представляват текст, наименования, търговски марки, изображения, картини, фигури или други знаци, които открито или скрито сочат характеристики или функции на продукта при етикетирането, предоставянето на пазара и рекламата на козметичните продукти.

Важна стъпка при прилагането на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 е приемането на общи критерии при използването на претенции, отнасящи се до козметичните продукти. Тези общи критерии са приети с Регламент (ЕС) № 655/2013 на Комисията за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти. Общите критерии съгласно Регламент (ЕС) № 655/2013 са: законосъобразност, достоверност, доказателствена обосновка, честност, справедливост и вземане на информирано решение.

Главната цел на общите критерии е да гарантират високо ниво на защита на потребителите, и по-специално от подвеждащи претенции на козметични продукти. Общите критерии осигуряват правна рамка за дружествата на равнище Европейски съюз и предоставят на компетентните органи на държавите-членки нормативна база за вземане на решения, свързани с контрола на пазара.

За да се гарантира хармонизираното прилагане на общите критерии, е изготвен Технически документ относно претенции на козметични продукти (Версия от 3 юли 2017 г.), разработен от Работната подгрупа за претенциите (Technical document on cosmetic claims, version of 3 July 2017), чието предназначение е да служи като „инструмент“, за прилагането на Регламент (EC) 655/2013.

Същият е публикуван на официалната интернет страница на Европейската комисия и може да бъде намерен на следния електронен адрес:

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847

 

Техническият документ по претенциите на козметичните продукти не е документ на Европейската комисия и не изразява официалната позиция по въпроса с претенциите на козметичните продукти. Насоките, съдържащи се в него представляват съвкупност от най-добри практики за прилагане на законодателството на Съюза от отделните държави-членки, за да могат потребителите да бъдат защитени от подвеждащи твърдения, като се гарантира, че информацията, представяна чрез претенции, свързани с функцията, съдържанието и ефикасността на козметичните продукти, е полезна, разбираема и надеждна, даваща възможност на потребителите да вземат информирани решения и да изберат продуктите, които най-добре отговарят на техните нужди и очаквания.

Техническият документ следва да служи и на националните компетентни институции и съдилища на страните-членки при прилагането на европейското законодателство по въпроса за претенциите на козметичните продукти. Целта на насоките е да внесат яснота по отношение на често задавани въпроси, свързани с разбирането за крайния срок за използване на конкретни претенции, включени в новите приложения III и IV към същият, а именно по отношение на твърденията „без съдържание на …“ и „хипоалергенни“.

Въпреки, че техническият документ не е правнообвързващ, отговорното лице (производителят, вносителят и при определени условия – дистрибуторът на козметични продукти), е задължено да гарантира спазването на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 и да следи текстът на претенциите на козметичните продукти да е в съответствие с общите критерии, установени в приложението към Регламент (ЕС) № 655/2013.

Имайки предвид, че новите елементи, съдържащи се в техническият документ, следва да се прилагат за козметични продукти, които за първи път ще бъдат пуснати на пазара след 1 юли 2019 г. Следва да се обърне внимание на факта, че ако има възникнали опасенията за безопасност, които не са обвързани с конкретна употреба на претенция, козметичните продукти, които вече са пуснати на пазара, следва да бъдат спрени от продажба.

В случаите, когато отговорното лице, дистрибутора или търговеца на козметични продукти има основание да смята, че козметичния продукт не отговаря на Регламент (ЕО) № 1223/2009, той незабавно следва да предприеме необходимите коригиращи мерки, за да приведе продукта в съответствие, да го върне или изтегли.

Освен това, ако употребата на козметичният продукт представлява риск за здравето на човека, следва незабавно да бъдат информирани компетентният орган – Министерство на здравеопазването или съответната регионална здравна инспекция, като се предостави подробна информация за несъответствието и предприетите мерки.

В случай на необходимост, органите на държавният здравен контрол ще предприемат действия по отношение на злоупотребата с претенции, съгласно Регламент (ЕС) № 655/2013 и Регламент (ЕО) № 1223/2009.

 

Министерство на здравеопазването

Дирекция „Здравен контрол“

E-mail:  dzk@mh.government.bg

Съобщаване за сериозни нежелани ефекти

 

С Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти са установени правила, с които трябва да бъде съобразен всеки козметичен продукт, предоставен на пазара, с цел да се гарантира функционирането на вътрешния пазара и висока степен на защита на човешкото здраве.

В случай на възникнала неблагоприятна за човешкото здраве реакция, вследствие нормалната или разумно предвидима употреба на конкретен козметичен продукт, същата може да бъде определена като „нежелан ефект“.

Нежеланият ефект от своя страна, който води до временна или постоянна функционална недостатъчност, трайно увреждане, хоспитализация, вродени аномалии или непосредствена заплаха за живота или смърт, е определен от законодателят като „сериозен нежелан ефект“.

Появата на нежелан ефект или сериозен нежелан ефект не означава задължително сериозен риск или несъответствие на конкретният козметичен продукт с действащото европейско, респективно национално законодателство.

Съгласно действащото европейско законодателство, сериозните нежелани ефекти подлежат на незабавно съобщаване/докладване на Министерство на здравеопазването (Дирекция „Здравен контрол“, e-mail: dzk@mh.government.bg), в качеството му на компетентен орган, който има задължението да предостави информация и на компетентните органи на останалите държави-членки.

С Регламент (ЕО) № 1223/2009 е създадена база за единен подход за управлението на сериозни нежелани ефекти, получени вследствие нормалната или разумно предвидима употреба на конкретен козметичен продукт.

За тази цел, Европейската комисия е разработила три различни формуляра за съобщаване, даващи възможност за структурирано и хармонизирано представяне на всички необходими обстоятелства, свързани със сериозния нежелан ефект.

Повече информация, може да бъде намерена и на официалната интернет страница на Европейската комисия (сектор „Козметични продукти“, раздел „Надзор на пазара“) на следния електронен адрес:

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/market-surveillance_en

 

Ред и начин за докладване на сериозен нежелан ефект на козметичен продукт

 

1. В случай, че отговорно лице (производител, вносител или дистрибутор при определени условия) или дистрибутор на козметични продукти получи информация за възникнал сериозен нежелан ефект вследствие употребата на конкретен козметичен продукт, който той предоставя на пазара, трябва незабавно да информира компетентният орган, като предостави и определен обем от информация по случая. За целта, трябва да бъде попълнен Формуляр А: Съобщаване за сериозен нежелан ефект от отговорното лице или от дистрибутора на компетентния орган.

Задължение на отговорното лице при наличие на доклад за получен сериозен нежелан ефект, е предприемането на коригиращи и превантивни мерки спрямо конкретният козметичен продукт (напр. промяна на указанията за употреба, етикетирането, предупрежденията, промени във формулата, изтегляне на продукта и/или друго действие, което е необходимо за защита на здравето на крайния ползвател).

Информацията за проявили се нежелани ефекти и сериозни нежелани ефекти следва да бъде включена в изготвената за съответния козметичен продукт документация (доклад за безопасност), която трябва да се актуализира редовно и когато е необходимо, да се преразгледа оценката за безопасността за продукта, в. т.ч. да се предложи и подобрение на рецептурата.

Целта е, да се намали вероятността от повторно възникване на сериозен нежелан ефект, респективно да се опази здравето на гражданите.

Не на последно място, предприетите мерки от страна на отговорното лице следва да бъдат пропорционални на естеството и/или честотата на сериозния нежелан ефект.

2. В случай на получен сериозен нежелан ефект от страна на потребител или специалист, който използва козметичен продукт, са налични две възможности:

- Да се обърне към съответното отговорно лице (производител, вносител и/или дистрибутор при определени условия), съгласно наличната информация на етикета на конкретният козметичен продукт, за когото има съмнения.

Въз основа на предоставената от потребителят или специалиста в областта на здравеопазването информация за получената реакция, отговорното лице е задължено да извърши разследване по изложените обстоятелства и да информира незабавно Министерство на здравеопазването, като предостави цялата информация по случая.

- Да докладва за сериозен нежелан ефект директно на компетентният орган в държавата-членка, в която се е проявил този ефект, съгласно действащото европейско законодателство, като за тази цел е необходимо да се посочи конкретен обем от информация, вкл. и пълна и точна информация за идентифициране на конкретния козметичен продукт, който е обект на оплакването. В случаят, може да бъде използван разработеният от Европейската комисия Формуляр С за сериозен нежелан ефект (SUE FORM C: Transmission by a competent authority of SUE reported by health professionals or end users to other competent authorities and responsible person (according to Article 23 of Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products).

В случай, че са налични е необходимо да бъдат приложени към Формуляр С копия от издадена медицинска документация от специалист и/или друго, от които да е видно обективното състояние вследствие на употребата на козметичния продукт, както и евентуалното проведено лечение.

За всеки съобщен случай на сериозен нежелан ефект от потребител или специалист,  компетентният орган изисква от отговорното лице списък с козметични продукти, които съдържат вещества, породили сериозни съмнения по отношение на безопасността, както и становище относно вероятността за възникването на сериозен нежелан ефект.

Министерство на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции в качеството си на компетентен орган в страната, разглежда и провежда проучване по всяко постъпило оплакване за възникнали нежелани и сериозни нежелани ефекти, вследствие употребата на козметични продукти.

Резултата от проведеното проучване по всеки възникнал случай на нежелан и сериозно нежелан ефект, докладван до компетентния орган се докладват и на другите държави-членки, съгласно изискванията на европейското законодателство, с цел повишаване ефективността на провеждания контрол и защита здравето на потребителя.

 

Министерство на здравеопазването

Дирекция „Здравен контрол“

E-mail: dzk@mh.government.bg

Съобщаване за сериозен нежелан ефект от отговорно лице или от дистрибутор

Съобщаване за сериозен нежелан ефект от краен потребител или специалист, който използва козметичен продукт

Обединеното кралство и Европейския съюз - правила в областта на козметичните продукти

 

На 1 януари 2021 г. приключи преходният период за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания от Европейския съюз (ЕС).

Тази държава вече не е член на Европейския съюз и се счита за „трета страна“ спрямо същия. В резултат на което, настъпват следните промени по отношение на:

 

1. Отговорно лице

От 1 януари 2021 г., отговорните лица за козметичните продукти (производители, вносители и при определени условия – дистрибутори) вече не могат да бъдат установени в Обединеното кралство, като:

  • ако козметичният продукт е произведен в Обединеното кралство, вносителят на територията на Европейския съюз (ЕС-27) става отговорно лице или може с писмено пълномощно да определи за отговорно лице друго лице, установено също в Съюза, което дава своето съгласие в писмена форма.
  • същото се прилага ако козметичният продукт е произведен в друга трета страна, внесен е в Обединеното кралство и след това е внесен на територията на Европейския съюз (ЕС-27).

 

2. Нотифициране в Портала за нотифициране на козметични продукти на Европейската комисия

Съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти, преди пускането на козметичният продукт на пазара, отговорното лице предоставя на Комисията по електронен път изискуемата по цитирания член информация чрез Портала за нотифициране на козметични продукти (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).

Във връзка със съществуващите нотификации, направени преди 01 януари 2021 г. от установено в Обединеното кралство отговорно лице, е била предоставена възможност за прехвърляне на нотификациите на друго отговорно лице на територията на Европейския съюз.

Считано от 1 януари 2021 г. отговорните лица, установени в Обединеното кралство, вече няма да има достъп до CPNP. Отговорните лица обаче, със седалище в Северна Ирландия, ще продължат да имат достъп до своя CPNP акаунт.

 

3. Досие с информация за продукта

Съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, когато даден козметичен продукт е пуснат на пазара, отговорното лице съхранява досие с информация за него (PIF) за период от десет години.

Досието трябва да бъде лесно достъпно в електронен или друг формат на адреса на отговорното лице, посочен на етикета на козметичния продукт, за компетентният орган на държавата-членка, в която се съхранява досието. Информацията в досието се предоставя на език, който може да бъде разбран лесно от компетентният орган на държавата-членка.

От 1 януари 2021 г. досието с информация за продукта, произведен в Обединеното кралство трябва да бъде на разположение на адреса на отговорното лице, установено на територията на Европейския съюз (ЕС-27) и да бъде приведено в съответствие с езиковите изисквания на държавата-членка.

В случай, че отговорното лице е установено на територията на Република България, досието с информация за продукта следва да бъде на български език.

 

4. Етикетиране

Съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, името и адресът на отговорното лице се посочват на етикета на козметичните продукти. За внесените козметични продукти се посочва страната на произход.

От 1 януари 2021 г., козметичните продукти, произведени в Обединеното кралство и пуснати на пазара в ЕС, се смятат за козметични продукти, внесени в Европейския съюз (ЕС-27), от трета страна. За тези внесени козметични продукти е необходимо да се посочва страната на произход.

 

5.Оценител на безопасността

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, отговорното лице гарантира, че преди пускането му на пазара козметичният продукт е преминал оценка на безопасността въз основа на информацията, която е от значение, и че е изготвен доклад за безопасността на козметичния продукт в съответствие с приложение I и свързаните с него насоки, установени в Решение за изпълнение 2013/674/ЕС на Комисията от 25 ноември 2013 г. относно насоки за приложение I към Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти.

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, оценката за безопасност  на козметичния продукт се извършва от „от лице, което притежава диплома или друг официален документ за професионална квалификация, получен след завършено университетско обучение с курс по теория и практика в областта на фармацията, токсикологията, медицината или друга подобна дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от държава-членка“.

Съгласно раздел 4.4 от Насоките за приложение I към Регламент (ЕО) № 1223/2009 изисква доказателство за квалификацията на оценителят за безопасност (т.е. копие на дипломата и, при необходимост, доказателства за еквивалентност), да се предостави с доклада за безопасност на козметичния продукт.

Считано от 1 януари 2021 г., квалификациите от Обединеното кралство, които не са признати за еквивалентни от държава членка на ЕС-27, вече не могат да се използват за целите на изпълнението на изискванията на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009.

От това следва, че за всеки козметичен продукт, пуснат на пазара на Съюза (ЕС-27) след 1 януари 2021 г. оценката на безопасността на козметичния продукт трябва да е извършена и докладът за безопасността трябва да е изготвен от оценител на безопасността, който към датата на пускането на пазара отговаря на изискванията на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, т.е. притежава необходимата квалификация от държава-членка на ЕС-27.

По отношение на козметичните продукти, пуснати на пазара на ЕС или на Обединеното кралство преди края на преходния период, следва да бъде отбелязано, че съгласно член 41 от Споразумението за оттегляне е предвидено, че всяка стока, която е била законно пусната на пазара в Съюза или в Обединеното кралство преди края на преходния период, може да продължи да бъде предоставяна на пазара на Съюза или на Обединеното кралство, и да е в обращение между тези два пазара, докато достигане крайният ползвател.

Актуална информация за прилагането на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, може да бъде намерена на официалната страница на Европейската комисия и в официалните публикации на Европейската комисия.

Настоящата информация следва да се чете в съчетание с другите допълнителни и по-конкретни известия относно правните последици от оттеглянето на Обединеното кралство, които Европейската комисия публикува по отношение на някой от нормативните актовете на Съюза.

(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en)

Козметични продукти – общи изисквания

 

 

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти установява правила, с които трябва да бъде съобразен всеки козметичен продукт, който се предоставя на пазара, с цел да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и висока степен на защита на човешкото здраве.

Козметичен продукт е „всяко вещество или смес, предназначени за контакт с която и да е външна част на човешкото тяло (епидермис, коса и окосмени части, нокти, устни и външни полови органи) или със зъбите и лигавицата (мукозната мембрана) на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна във външния им вид, тяхната защита, поддържането им в добро състояние или коригиране на телесната миризма”.

За всеки един козметичен продукт, преди да бъде пуснат на пазара в Република България, респективно на пазара на Европейския съюз, е необходимо да бъде изпълнено следното:

1. Да има установено на територията на Република България или друга държава-членка в Общността отговорно лице - производител или негов упълномощен представител, вносител или негов упълномощен представител или дистрибутор, при определени условия.

2. Да бъде изготвено Досие с информация за козметичния продукт, съгласно изискванията на чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, което съдържа следната информация: описание на козметичния продукт, доклад за безопасност, описание на метода на производство, доказателство за ефекта, претендиран за продукта и данни, относно каквито и да е изпитвания върху животни.

3. Да бъде етикетиран, съгласно изискванията на чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, като върху първичната и вторичната опаковка на козметичния продукт е нанесена с незаличими, лесни за четене и ясни букви изискуемата по цитирания член информация.

4. Да бъде предоставена информация по електронен път на Европейската комисия точно преди пускането на козметичния продукт на пазара. Информацията се предоставя посредством Портала за нотифициране на козметични продукти към Европейската комисия (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP).

I. Отговорно лице

Съгласно действащото законодателство, на пазара могат да бъдат пускани единствено козметичните продукти, за които в рамките на Общността, дадено юридическо или физическо лице е определено като отговорно лице.

Отговорно лице по смисъла на законодателството, може да бъде: производителят (или негов упълномощен представител), вносителят (или негов упълномощен представител) или дистрибуторът, при определени условия.

Задължение и отговорност на отговорното лице е да гарантира, че всеки един козметичен продукт, който той пуска на пазара на Европейския съюз, съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 и е безопасен за употреба.

*Забележка: За козметични продукти, произведени по поръчка на заявител, който от свое име пуска на пазара съответния козметичен продукт, се явява отговорно лице и същият следва да гарантира спазването на всички изисквания на Регламент (ЕО) № 1223/2009.

 

Безопасността на козметичния продукт се отнася до всички аспекти, регулирани от европейското законодателство, както следва:

- изготвяне на досие с информация за продукта;

- изготвяне на оценка на безопасността;

- изготвяне на етикет на козметичния продукт (при спазване на изискването за обявяване на информацията на езика на съответната държава-членка, където се разпространява);

- нотификациране на козметичния продукт в Портала за нотифициране на козметични продукти;

- спазване на добра производствена практика;

- спазване на всички забрани и ограничения за влагане на веществата в козметичния продукт, съгласно Регламент 1223/2009;

- спазване на изискванията, свързани с вещества, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR вещества);

- наноматериали;

- претенции към козметичния продукт, които се ползват за информиране на крайните ползватели за характеристиките и качествата на продуктите и др.

Целта на нормативно установените изисквания, въведени с Регламент (ЕО) № 1223/2009, е да се гарантира високо ниво на защита на крайния ползвател, както и това, че всеки козметичен продукт, пуснат на пазара на Общността, е безопасен за човешкото здраве, когато се използва при нормални или разумно предвидими условия на употреба.

II. Досие с информация за козметичния продукт

За всеки един продукт, който попада в рамките на определението за „козметичен продукт“ и който се предлага на пазара на Европейския съюз, респективно на Република България, отговорното лице трябва да съхранява определена информация под формата на Досие с информация за продукта.

Досието с информация за продукта се съхранява за период от десет години след датата, на която последната партида на козметичния продукт е пусната на пазара.

Досието с информация може да бъде достъпно на разположение само в една от държавите-членки и на едно единствено място на език, разбираем за компетентните органи. Когато отговорното лице посочи адрес на територията на Република България, следва досието с информация за козметичния продукт да бъде изготвено на български език.

В изпълнение на задълженията си, отговорното лице следва да осигури и да гарантира, че предлаганият от него козметичен продукт на пазара е безопасен при нормални или разумно предвидими условия на употреба.

Безопасността на козметичният продукт, респективно съответствието с чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, се доказва с направена оценка на безопасността, извършена от оценител на безопасността - лице с подходяща квалификация и опит по отношение на специфичните изисквания, което притежава диплома или друг официален документ за професионална квалификация, получен след завършено университетско обучение с курс по теория и практика в областта на фармацията, токсикологията, медицината или друга подобна дисциплина, или курс, признат за еквивалентен от държава-членка, съгласно изискванията на чл. 10, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, които следва да бъдат признати по установения ред за признаване на придобита професионална квалификация.

Оценката на безопасност на козметичен продукт не е еднократно задължение на отговорното лице. При настъпване на промяна във формулацията на продукта или на промени в действащото законодателство, оценката за безопасност на козметичния продукт трябва своевременно да бъде актуализирана. Актуализация на оценката на безопасност на козметичния продукт следва да бъде направена и при налична всякаква друга нова информация, която може да има отношение към безопасността на козметичния продукт.

Дистрибуторът на даден козметичен продукт следва да си сътрудничи с отговорното лице и националните компетентни органи, винаги когато се появи необходимост, с цел да се гарантира съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1223/2009.

III. Етикетиране

Козметичните продукти могат да бъдат предоставяни на пазара в Република България, само ако върху първичната и вторичната опаковка на същите, е нанесена с незаличими, лесни за четене и ясни букви следната информация на български език (с изключение на изписването на конкретните съставки):

а) име или търговска фирма и адрес на отговорното лице. Тази информация може да бъде изписана със съкращения или чрез инициали, ако от тях е възможно да се установи въпросното лице, както и неговият адрес. Ако са посочени няколко адреса, следва да се открои адресът, на който отговорното лице предоставя на разположение досието с информация за продукта. Държавата на произход се посочва задължително  за козметични продукти с произход трети страни;

б) нетно съдържание при пакетирането, изразено в единици за маса или обем, с изключение на случаите на пакетирани продукти, съдържащи количество по-малко от 5 g или 5 ml, безплатни мостри и опаковки за еднократна употреба; за продукти, продавани в обща опаковка, за които масата и обемът не са от значение, не е необходимо да се посочва нетното съдържание, ако техният брой е посочен върху опаковката. Тази информация няма нужда да бъде предоставяна за случаите, когато броят на продуктите се вижда лесно отвън или продуктът обикновено се продава индивидуално;

в) датата, до която козметичният продукт, съхраняван при подходящи условия, ще продължи да изпълнява първоначално предвидените си функции и по-специално ще продължи да бъде безопасен за употреба („минимален срок на трайност“);

Самата дата или информация относно това къде тя е отбелязана върху опаковката трябва да се предхождат от символа, посочен в точка 3 от приложение VII на Регламент № 1223/2009:

the best.jpg

или от думите: „най-добър за употреба преди края на“.

Датата на минималния срок на трайност трябва да е посочена ясно и да се състои или от месеца и годината, или от деня, месеца и годината, в тази последователност. Ако е необходимо, тази информация се допълва от посочване на условията, които трябва да бъдат спазени, за да се гарантира посоченият срок на трайност.

Посочването на минималния срок на трайност на продукта не е задължително за козметични продукти с минимален срок на трайност по-дълъг от 30 месеца. За такива продукти трябва да е посочен периодът след отварянето, през който продуктът е безопасен и може да бъде използван без каквато и да е вреда за потребителя. Освен в случаите, в които понятието за трайност след отваряне на опаковката не е приложимо, тази информация се посочва със символа, показан в точка 2 от приложение VII, последван от периода (в месеци и/или години), например:

6М.jpg

г) конкретни предпазни мерки, които трябва да се спазват по време на употребата, и най-малко мерките, посочени в приложения III –VI на Регламент № 1223/2009, както и всякаква друга специална информация за предпазни мерки при козметичните продукти за професионална употреба;

д) номер на производствената партида или указание за идентифициране на козметичния продукт. Когато това не е възможно поради практически съображения, тъй като козметичният продукт е много малък, то тази информация следва да е посочена върху вторичната опаковка на козметичния продукт;

е) функцията на козметичния продукт, освен ако това е ясно от неговото представяне;

ж) списък на съставките. Тази информация може да бъде обозначена и само върху вторичната опаковка. Този списък се предшества от термина „съставки“.

Следва да се има предвид, че по смисъла на Регламент (ЕО) № 1223/2009 думата „съставка“ означава всяко, съзнателно използвано в козметичния продукт вещество или смес по време на процеса на производство. Като съставки обаче не трябва да бъдат разглеждани:

- примеси, съдържащи се в изходните материали,

- помощни технически материали, използвани в сместа, но които не са налични в крайния продукт.

Парфюмните и ароматните композиции, и техните изходни материали се посочват чрез термина „парфюм“ или „аромат“. Наличието на вещества обаче, посочването на които се изисква в колоната „други“ в приложение III на Регламент (ЕО) № 1223/2009, се посочва в списъка на съставките в допълнение към термините „парфюм“ или „аромат“.

Списъкът на съставките трябва да бъде съставен в низходящ ред в зависимост от количеството вложена маса към момента на влагането им в козметичния продукт. Съставки с концентрация по-малка от 1 % може да фигурират в списъка в произволен ред след тези с концентрации по-големи от 1 %.

Всички съставки, съдържащи се под формата на наноматериали, трябва ясно да бъдат обозначени в списъка на съставките. Наименованията на тези съставки са последвани от думата „нано“ в скоби.

Оцветителите, различни от предназначените за боядисване на коса, може да фигурират в списъка в произволен ред след другите козметични съставки. За декоративните козметични продукти, предлагани на пазара в няколко цветови нюанса, всички оцветители, различни от предназначените за боядисване на коса, използвани в гамата, могат да фигурират в списъка, като при това са добавени думите „може да съдържа“ или символа „+/–.“ По целесъобразност се използва номенклатурата за цветен индекс (CI).

Когато поради практически съображения е невъзможно изписването върху етикета на информацията, за конкретните предпазни мерки и/или списъка на съставките, следва:

- тази информация да е посочена върху приложена или закрепена листовка, етикет, лента, стикер или картичка към козметичния продукт;

- освен ако не е практически възможно, препращането към тази информация следва да се извършва чрез абревиатура или чрез символа, посочен в точка 1 от приложение VII на Регламент № 1223/2009, които трябва да присъстват върху първичната и/или върху вторичната опаковка, съгласно конкретните изисквания, определени в Регламент № 1223/2009.

Относно сапуни, ароматизиращи топчета за вана и други продукти с малки размери, когато е невъзможно поради практически съображения изписването върху етикет, стикер, лента или картичка на списък на съставките, тази информация следва да бъде предвидено, че същата следва да бъде посочена в указание, поставено в непосредствена близост до първичната опаковка, в която козметичният продукт е изложен за продажба.

Информацията, посочена в параграф 1, буква ж), се изписва посредством използването на общоприетото наименование на съставката, съгласно Справочник на общоприетите наименования на съставките (Решение за изпълнение (ЕС) 2022/677 на Комисията от 31 март 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на справочника на общоприетите наименования на съставките, които да се използват при етикетирането на козметични продукти), включително Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI).

При липса на общоприето наименование на съставката се използва термин от която и да е общоприета номенклатура.

При етикетирането, предоставянето на пазара и рекламата на козметичните продукти не се използват текст, наименования, търговски марки, изображения, картини, фигури или други знаци, сочещи характеристики или функции, каквито продуктите нямат.

За продукти, чийто отговорни лица се намират на територията на друга държава-членка и за които на територията на Република България има определени дистрибутори, отговорността за правилното етикетиране и представяне на козметичния продукт на български език е тяхна отговорност.

IV. Портал за нотифициране на козметични продукти

След изпълнението на горепосочените изисквания към козметичния продукт, касаещи: определянето на отговорно лице, изготвянето на досие с информация и проект на етикет, точно преди пускането на продукта на пазара, от страна на отговорното лице, следва да бъде предоставена на Европейската комисия по електронен път определена информация.

За целта, от страна на Европейската комисия е разработен и поддържан специализиран информационен продукт: Портал за нотифициране на козметични продукти (CPNP). За работа с информационната система има разработено и Ръководство за употреба с наличен официален превод и на български език.

Ръководството може да бъде намерено на официалната интернет страница на Европейската комисия (сектор „Козметични продукти“, раздел „Cosmetic Product Notification Portal“)  на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp_en

В случай, че в състава на козметичния продукт се съдържат наноматериали, Европейската комисия се нотифицира допълнително (шест месеца преди пускането на продукта на пазара), съгласно разпоредбата на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, като за целта е налично също ръководство – Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали, преведено и на български език.

Повече информация, може да бъде намерена също на официалната интернет страница на Европейската комисия (сектор „Козметични продукти“, раздел „Cosmetic Product Notification Portal“) на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp_en  

Съгласно изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, задължение на Отговорното лице е чрез CPNP да информира Европейската комисия за следното:

а) категорията на козметичния продукт и неговото наименование или наименования, позволяващи неговото конкретно идентифициране;

б) името и адреса на отговорното лице, където се предоставя на разположение досието с информация за продукта;

в) държавата на произход, в случай на внос;

г) държавата-членка, в която козметичният продукт се пуска на пазара;

д) данните за контакт с физическо лице, което да бъде потърсено при необходимост;

е) наличието на вещества под формата на наноматериали и;

- тяхното идентифициране, включително химичното наименование (съгласно IUPAC) и други дескриптори, посочени в точка 2 от преамбюла към приложения II – VI на Регламент 1223/2009;

- разумно предвидими условия на експозиция;

ж) наименованието и номера в регистъра на службата, предоставяща обобщена информация за химичните вещества (Chemical Abstracts Service) (CAS номер) или ЕО номера на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) от категория 1А или 1B, съгласно част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

з) рамкова формулация, която да позволява бързо и подходящо медицинско лечение при възникване на проблеми;

Съществува задължение и по отношение на дистрибутора, който предоставя козметичен продукт в държава-членка, който вече е пуснат на пазара на друга държава-членка, в случаите, когато превежда по своя собствена инициатива елемент от етикета на този продукт. В този случай, с оглед спазване на националното законодателство, следва да бъде предоставена по електронен път следната информация на Европейската комисия:

а) категорията на козметичния продукт, неговото наименование в държавата-членка, от която се изпраща, и неговото наименование в държавата-членка, в която се предоставя, позволяващи неговото конкретно идентифициране;

б) държавата-членка, в която козметичният продукт се предоставя;

в) своето име и адрес;

г) името и адреса на отговорното лице, където се предоставя на разположение досието с информация за продукта.

В рамките на своите правомощия дистрибуторите следва да си сътрудничат с компетентните органи по искане на последните относно всяко действие по отстраняване на рискове, създавани от продукти, които те са предоставили на пазара. По-специално, при обосновано искане от компетентен национален орган, дистрибуторите предоставят цялата информация и документация, която е необходима, за да се докаже съответствието на продукта с изискванията, изброени в чл. 6, параграф 2, на език, който може лесно да бъде разбран от въпросния орган, в случая – български език.

Европейската комисията предоставя незабавно на всички компетентни органи в електронен вид част от информацията, която е нотифицирана в Портала за нотифициране на козметични продукти, които могат да я използват само за целите на надзора на пазара.

Като държава-членка на Европейския съюз, Република България прилага всички европейски изисквания в областта на козметичните продукти, регулирани от Регламент (ЕО) № 1223/2009. Мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1223/2009 са въведени със Закона за здравето (ДВ, бр. 1/2014 г.).

В рамките на своите компетенции и правомощия, Министерство на здравеопазването си сътрудничи и обменя информация с компетентните органи на другите държави-членки при наличие на съмнение относно безопасността на козметичните продукти, в т.ч. и при провеждането на съвместни проучвания и разследвания, свързани със случаите, при които е установено несъответствие.

 

Министерство на здравеопазването

Дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“

E-mail: dzk@mh.government.bg

 

Етикетиране на ароматни алергени
PDF файл, 230,3 KB, качен на 15.09.2021

pdf document

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ И ЗАЩО СА НИ НЕОБХОДИМИ?

________________________________________________________________

 

Европа е световен лидер в козметичната индустрия и доминиращ износител на козметика.

Секторът е изключително иновативен и осигурява значителна заетост в Европа.

 

Козметиката варира от продукти за ежедневна хигиена като сапун, шампоан, дезодорант и паста за зъби, до луксозни артикули за красота, включително парфюми и грим.

Тези продукти се регулират на европейско ниво, за да се гарантира безопасността на потребителите и да се осигури вътрешен пазар за козметичните продукти.

Всеки един козметичен продукт, се произвежда при спазване на всички правила на добрата производствена практика.

___________________________________________________________________________

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ?

 

„Всяко вещество или смес“ предназначени за контакт

с която и да е външна част на човешкото тяло: 

епидермис, коса и окосмени части, нокти,

устни и външни полови органи

или със зъбите и лигавицата (мукозната мембрана) на устната кухина с цел:

 

ПОЧИСТВАНЕ, ПАРФЮМИРАНЕ, ПРОМЯНА ВЪВ ВЪНШНИЯ ИМ ВИД,

ТЯХНАТА ЗАЩИТА, ПОДДЪРЖАНЕТО ИМ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

или КОРИГИРАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА МИРИЗМА.

________________________________________________________________

    КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ НЕ СА:  

Продукти, предназначени за:

 

 

 

  • поглъщане;
  • третиране на ставни и мускулни болки;
  • лечение на вени;
  • облекчаване на уморени подути и тежки крака;
  • стимулиране на сексуалната активност;
  • повлияване на болката и стреса, и други функции, свързани с лечебни свойства.

________________________________________________________________

 

НЕРЕГЛАМЕНТИРАНАТА ПРОДАЖБА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ СЪМНИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ, В Т.Ч. И ПРЕЗ СОЦИАЛНИ ЛИЧНИ ПРОФИЛИ, КАКТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ, КРИЕ СЕРИОЗЕН РИСК ЗА ЗДРАВЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ!