Информация за реформите и инвестициите по ПВУ, изпълнявани от Министерство на здравеопазването

Финансирано от Европейския съюзМинистерството на здравеопазването изпълнява шест (6) реформи и шест (6) инвестиции (проекти), включени в окончателния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), в компонент 12 „Здравеопазване“.

Основната цел на компонент „Здравеопазване“ е подобряване на способността на здравната система да направлява дейностите в общественото здраве, увеличаване на устойчивостта на здравната система на сътресения, както и увеличаване на достъпа на населението до качествено и навременно здравно обслужване.

  • C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“
  • C12.R2: Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравна информационна система
  • C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната
  • C12.R4: Стратегическа рамка и план за действие за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи
  • C12.R5: Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности
  • C12.R6: План за съвременно здравно образование в училищата.
 
Инвестиции осъществявани по Националния план за възстановяване и устойчивост:
 
Всички планирани инвестиции са директно насочени към укрепване на достъпността и капацитета на здравната система за предоставяне на качествени здравни услуги. В допълнение, планираната реформа 3 цели адресирането на структурните предизвикателства, свързани с недостига и географско разпределение на здравните работници. Планираните инвестиции са с трайно въздействие, т.е. техният ефект няма да изчезне след приключването на съответните проекти.