Експертни съвети

Експертните съвети се състоят от медицински специалисти в съответните области на медицината и/или в системата на здравеопазването. Те изготвят становища и предоставят консултации по съответната специалност по въпроси, свързани с организацията, обема и необходимите ресурси за осъществяване на медицинската помощ, с показателите за оценка на качеството и ефективността на медицинската помощ, въвеждането на нови методики за диагностика, лечение и рехабилитация и с анализа на състоянието и тенденциите на здравно-демографските показатели, изготвянето и реализирането на национални и местни програми и предприемането на мерки за подобряване здравния статус на населението.

Списък на експертните съвети към министъра на здравеопазването

Архив на заповеди за Национални консултанти