Експертен съвет по СПИН

Експертният съвет по ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции е консултативно звено към министъра на здравеопазването, което подпомага осъществяване на дейността на Министерството на здравеопазването при превенцията и контрола, епидемиологичния надзор, лечението и медицинските грижи в областта на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

Експертният съвет има съвещателни и консултативни функции и изразява становища в следните области: превенция на ХИВ/СПИН и промоция на здравето, епидемиологичен надзор и политика на превенция на ХИВ и трансмисивни инфекции, лечение и медицински грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Експертният съвет изготвя експертни оценки за броя пациенти, които се нуждаят от лечение, както и прогнозите за необходимите количества медикаменти за провеждане на специфична антиретровирусна терапия.

Експертният съвет изготвя становища по проекти на наредби, методични указания и други материали, свързани с въпросите на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

Ръководител

проф. д-р Мария Стоименова

завеждащ отдел Имунология в  Националния център по заразни и паразитни болести


Състав

Член Роля
Доц. Майда Тихолова Национален консултант по инфекциозни болести 
Проф. д-р Боряна Слънчева Национален консултант по неонатология 

Доц. д-р Денчо Османлиев

Национален консултант по пневмология и фтизиатрия
Проф. д-р Татяна Червенякова Изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести в гр. София
Проф. Марияна Стойчева  Началник на клиника по инфекциозни болести с разкрит сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив
Проф. д-р Камен Плочев Завеждащ инфекциозна клиника към ВМА
Д-р Цвета Райчева Директор на Националния център по наркомании
Д-р Данаил Бешков Завеждащ Национална потвърдителна лаборатория по ХИВ в Национален център по заразни и паразитни болести
Д-р Ивайло Еленков  Началник на отделение за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести в гр. София

Експертният съвет включва също така експерти от дирекция „Международни дейности, програми и проекти“, дирекция „Лекарствена политика“, представители на неправителствени организации, които имат опит за работа с уязвими групи.