Информация за правата на лицата, подаващи сигнали и ангажимента на МЗ за осигуряване на тяхната защита

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране. 

Служителите на Министерство на здравеопазването, като част от държавната администрация, и при извършване на своята дейност, се очаква да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, безпристрастност, лоялност и честност, и да се противопоставят на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране. Съгласно Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация (приет с ПМС № 57/2020 г.) служителите са длъжни да докладват на непосредствения си ръководител или на органа на власт всички административни слабости, пропуски и нарушения, които според тях създават предпоставки за корупция, измами и нередности.

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Нередност" означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

Законът се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, като той не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор.

Законът има и за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на този закона, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия: е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на приложното поле на чл. 3 от него и когато е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон. Право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 и до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за:

 1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:
  1. обществените поръчки;
  2. финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  3. безопасността и съответствието на продуктите;
  4. безопасността на транспорта;
  5. опазването на околната среда;
  6. радиационната защита и ядрената безопасност;
  7. безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
  8. общественото здраве;
  9. защитата на потребителите;
  10. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
  11. сигурността на мрежите и информационните системи;
 2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 от Закона е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:

 1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 2. трудовото законодателство;
 3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения не засяга националните правила относно:

 1. правото на работниците и служителите, както и на работодателите да се консултират със своите представителни, синдикални организации и представители по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, както и правилата за защита от всякакви необосновани неблагоприятни мерки, породени вследствие на тези консултации;
 2. правилата за независимост на представителните органи на работниците и служителите и на работодателите и правото им да сключват колективни трудови договори.

Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК). Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, чрез пощенските кутии, намиращи се във всяка една от трите сгради на Министерство на здравеопазването, по телефон, електронна поща или чрез интернет-страницата на администрацията. Осигурена е и възможност за анонимно подаване на сигнали чрез бутон за нередности.

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.