Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Националният съвет е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 

  • Утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва продукти в Позитивния лекарствен списък.
  • Утвърждава фармакотерапевтични ръководства и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти.
  • Осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени.

Съветът има статут на държавна комисия.


Регистри

Националният съвет поддържа и актуализира публични регистри на утвърдените цени на лекарствените продукти:

  • Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания 
  • Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения
  • Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване

Публични регистри на НСЦРЛП 


Банкова сметка в лева

Българска Народна Банка
IBAN: BG80 BNBG 9661 3100 1284 01
BIC: BNBGBGSD

По тази сметка се внасят таксите, събирани от НСЦРЛП по всички процедури.