HelpDesk биоциди

Електронната система “Helpdesk Биоциди” има за цел да осигурява комуникационен канал за консултации на лицата, които предоставят на пазара биоциди, по повод на техните задължения по изпълнение на Регламент (ЕС) № 528/2012.

Като държава членка на Европейския съюз, Република България e длъжна да прилага европейските регламенти в областта на биоцидите. Министърът на здравеопазването е определен като компетентен орган в посочената област със Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), в който са въведени мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент.

Потребителите на настоящата електронна система, по-специално малките и средни предприятия, и всички други заинтересовани страни, могат да получат по електронен път консултации относно съответните им отговорности и задължения по регламента. Това включва предоставянето на консултации за предоставяните от министерството услуги по реда на закона и регламента, възможността да се адаптират изискванията за предоставяне на данни, за основанията, на които такова адаптиране може да бъде направено, и за начините за изготвяне на предложение.

Национално информационно бюро за биоциди/HELPDESK biocides