Одитен комитет

На основание чл. 18, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл. 25, ал. 4 от Закона за задминистрацията и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и във връзка с протокол № 3/14.07.2022 г. от заседание на комисията, определена със заповед № РД-02-102/30.05.2022 г. на министъра на здравеопазването, е издадена Заповед РД-02-213/01.09.2022, с която се определя състава на одитния комитет в Министерството на здравеопазването за периода от 2022 г. до 2025 г.