Достъп до обществена информация

Министърът на здравеопазването като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е
основно конституционно право, прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ.

За целта, той регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв.

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена в Указанията относно прилагането на достъп до обществена информация.

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Дирекция „Канцелария и административно обслужване“

Адрес: гр. София,

пл. "Света Неделя" №5

Електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg

Телефони: 02/ 930 11 76; 02/ 930 11 75

Работно време от 09:00:00 до 17:30:00

Място за четене/преглед на предоставената информация:

Център за административно обслужване

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

Документи

Линк към Административен регистър