Споразумения с международни организации

Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2024 – 2025 г.

(Одобрено с Решение № 313 от 30 април 2024 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 1 юни 2024 г., Обн. ДВ, брой 50/14.06.2024 г.)

 

Двугодишното споразумение за сътрудничество между Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването на Република България за двугодишния период 2024 – 2025 г. представлява практическа рамка за сътрудничество.

Общата цел е да се постигнат целите на Тринадесетата обща работна програма на СЗО, 2019 – 2025 г. Европейската работна програма, 2020 – 2025 г. – „Обединени действия за по-добро здраве в Европа“ и националните здравни политики на България.

Програмният бюджет на СЗО за 2024 – 2025 г., одобрен от Седемдесет и шестата световна здравна асамблея, има за цел да превърне визията на Тринадесетата обща работна програма на СЗО в реалност, като осигури положително въздействие върху здравето на хората на национално равнище.  

Двугодишното споразумение има за цел да подкрепи България в насърчаването на всеобщия достъп до качествени грижи без страх от финансови затруднения, предлагайки ефективна защита срещу извънредни здравни ситуации и изграждайки здрави общности, в които действията в областта на общественото здраве и подходящите публични политики осигуряват по-добър живот в икономика на благосъстоянието.

Общият бюджет на Двугодишното споразумение възлиза на 200 000 (двеста хиляди) щатски долара. Средствата са отпуснати от СЗО и са разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис с България.

В Двугодишното споразумение са определени, съобразно националния контекст, приоритетните области за сътрудничество: универсално здравно покритие; по-добре защитени хора при извънредни здравни ситуации; повече хора в добро здраве и благосъстояние; по-ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните и др.

Планираните дейности със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и регионален план и приложението им на национално равнище e в съответствие с националните здравни приоритети на България.

 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=217940