Подаване на сигнал за сериозни нередности

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

Понятията измами, корупция и конфликт на интереси се използват за описване на широк кръг от нарушения.

Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

Тъй като държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите, служителите по нередности на Структурата за наблюдение и докладване разглеждат изпратените от Вас сигнали за нередности - измами, корупция, конфликт на интереси или двойно финансиране по време на кандидатстването и изпълнението на проекти и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране.

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ извършени нарушения в процеса на  договарянето, изпълнението на проектите и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай.

Сигнали могат да бъдат подавани устно, писмено и по електронна поща, като е осигурена възможност и за анонимно подаване на сигнали чрез бутон за нередности.

Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК). В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

В случай, че разполагате с информация за нередност, може да я подадете на електронна поща delovodstvo@mh.government.bg, като в сигнала е желателно да посочите следното:

1. име на подателя;

2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;

3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);

4. телефон за връзка (по възможност), който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация.

Устни сигнали за нередности се приемат в работно време на следните телефони: 02/ 9301 152, 02/ 9301 253 и в сградата на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света неделя“ №5, ПК София 1000.

Сигнал за сериозни нередности може да подадете тук:

Подаване на сигнал за сериозни нередности