Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ)

Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) са лечебни заведения, в които се предоставят квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск.

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват най-малко една от следните дейности:

  • подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
  • продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
  • осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;
  • осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ)  могат да предоставят социални и интегрирани здравно-социални  услуги при условията и по реда на Закона за социалните услуги.