Национален съвет по наркотични вещества

Функции:

  1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.
  2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.
  3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.
  4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.
  5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.
  6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.
  7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;
  8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.
  9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

 

Структура и членове

Имена Длъжност
Председател:
Д-р Галя Кондева министър на здравеопазването
Заместник-председатели:
Г-н Георги Николов заместник-министър на правосъдието
Главен комисар Димитър Кангалджиев И. Д. Главен секретар на МВР
Г-н Деньо Денев Заместник-председател на Държавна агенция "Национална Сигурност"
Секретар:
Г-жа Славейка Николова главен експерт в отдел "Контрол на наркотичните вещества", дирекция "Лекарствена политика", Министерство на здравеопазването
Членове:
Г-жа Иванка Иванова съветник по правни въпроси на Президента
Г-н Румен Петров Върховен касационен съд
Г-н Николай Гунчев Върховен административен съд
Г-н Владимир Йорданов Върховна прокуратура
Г-н Мариан Маринов Национална следствена служба
Д-р Стефан Белчев заместник-министър на финансите
Д-р Емилия Лазарова заместник-министър на образованието и науката
Г-жа Невяна Митева заместник-министър на външните работи
Г-н Димитър Недялков заместник-министър на транспорта и съобщенията
Д-р Давид Сукалински заместник-министър на икономиката и индустрията
Г-н Иван Иванов заместник-министър на отбраната
Доц. д-р Деян Стратев заместник-министър на земеделието и храните
Г-н Лазар Лазаров заместник-министър на труда и социалната политика
Доц. Стоян Андонов заместник-министър на младежта и спорта
Г-н Георги Димов директор на Агенция "Митници", Министерство на финансите
Главен комисар Атанас Илков директор на Главна дирекция "Национална полиция", Министерство на вътрешните работи
Главен комисар Явор Серафимов директор на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи
Г-жа Ивайла Касърова заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето
Маг. Фарм. Богдан Кирилов изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването
Проф. д-р Пламен Димитров ДМ директор на Национален център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването
Г-н Александър Панайотов Национален фокусен център към Национален център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването
Г-н Петя Петрова секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Д-р Десислава Велковска директор на дирекция "Лекарствена политика"
Национални координатори:
Г-жа Венда Зидарова началник отдел "Контрол на наркотичните вещества", дирекция "Лекарствена политика", Министерство на здравеопазването, Национален координатор в областта по намаляване търсенето на наркотици
Инспектор Венцислав Василев отдел "Наркотици", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Министерство на вътрешните работи, Национален координатор в областта по намаляване предлагането на наркотици