Експертен съвет по туберкулоза

Експертният съвет по белодробни болести и туберкулоза е консултативно звено към министъра на здравеопазването, което подпомага осъществяване на дейността на Министерството на здравеопазването при превенцията и контрола, епидемиологичния надзор, лечението и медицинските грижи в областта на туберкулозата.

Експертният съвет има съвещателни и консултативни функции и изразява становища в следните области: превенция и контрол на туберкулозата и промоция на здравето; епидемиологичен надзор и политика на превенция на туберкулозата, лечение на туберкулозата и химиопрофилактика на латентна туберкулозна инфекция.

Експертният съвет изготвя експертни оценки за броя пациенти, които се нуждаят от лечение, прогнозите за необходимите количества медикаменти за провеждане на специфична терапия и за диагностикумите и консумативите за микробиологична диагностика на туберкулозата.

Експертният съвет изготвя становища по проекти на наредби, методични указания и други материали, свързани с въпросите на туберкулозата.

Ръководител

доц. д-р Денчо Османлиев

национален консултант по пневмология и фтизиатрия


Състав

Член Роля
Проф. д-р Петко Минчев Национален консултант по детска пневмология и фтизиатрия и началник детска клиника по белодробни заболявания, СБАЛББ „Света София” ЕАД – гр. София
Проф. д-р Данаил Петров Национален консултант по гръдна хирургия и началник клиника по гръдна хирургия при СБАЛББ „Св. София" ЕАД, София
Д-р Донка Стефанова Началник клиника по туберкулоза при СБАЛББ „Св. София" ЕАД - гр. София
Доц. д-р Диана Петкова УНС по белодробни болести и алергология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна, председател на Българското дружество по белодробни болести
Д-р Елизабета Бачийска Завеждащ Национална референтна лаборатория по туберкулоза, Национален център по заразни и паразитни болести

В състава участват и експерти от дирекция „Международни дейности, програми и проекти“, дирекция „Лекарствена политика“, представители на лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза и на неправителствени организации.