Върни се горе

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

Програмата има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България.


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

Целта на проекта е да приведе обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.


Оперативна програма „Добро управление“ 2014–2020 г.

 


Трета многогодишна програма на Европейския съюз в областта на здравето 2014-2020

Европейската комисия представя своята трета многогодишна програма за действие в областта на здравето за периода 2014-2020 г. Тази програма отговаря на необходимостта да бъдат подкрепени държавите членки в усилията им за подобряване на здравето на гражданите и да се гарантира устойчивостта на здравните системи като част от стратегията „Европа 2020”.


Програми по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Ще бъдат финансирани инвестиции в здравна инфраструктура с цел подобряване на условията за адекватна спешна медицинска помощ, в съответствие с Националната здравна стратегия до 2020 г. и Плана за действие към нея и Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ. Приоритетна ос 4 от ОПРР 2014-2020 г. е насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура на спешната медицинска помощ с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациенти със спешни нужди. финансова помощ от 83 597 313,00 евро.


Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“

Основните дейности са консултиране и изследване на всички случаи, съмнителни за туберкулоза, скрининг за туберкулоза сред високорисковите групи, оказване на подкрепа за започване на лечение и насочване към лечебни заведения от сътрудник на терен в общността от НПО, мотивиране за придържане към лечението на случаи на туберкулоза от рисковите групи чрез предоставяне на материални стимули, осигуряване на прякото наблюдаване на лечението за пациенти в продължителната фаза на лечение, разкриване на здравни центрове в общността за подпомагане работата по превенция и контрол на туберкулозата, информационни кампании за туберкулоза на регионално ниво.


Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средни предприятия и единния пазар


Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се финансира от 2004 г. от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Цел на Програмата е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ/СПИН и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България чрез увеличаване на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ.


Програма Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility) 2014-2020

 


Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 


Програма EU4Health

 


Пазарни проучвания