Експертен съвет по лечение на зависимости

Експертният съвет по лечение на зависимости е консултативно звено към министъра на здравеопазването за подпомагане изпълнението на правомощията му по глава седма от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението на зависимости. 

Експертният съвет по лечение на зависимости обсъжда и дава становища по:

  1. Основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;
  2. Проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;
  3. Проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;
  4. Нови методи и програми за лечение;
  5. Предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти;
  6. Включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;
  7. Клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми.

 

Ръководител

Светлана Йорданова

заместник-министър на здравеопазването


Състав

Член Роля
Проф. д-р Вихра Миланова, дмн Ръководител на Катедра по „Психиатрия и медицинска психология“ - Медицински университет София
Росица Начева Началник отдел “Превенция на зависимости” в дирекция ”ПЗПБЗ”, Министерството на здравеопазването
Д-р Златка Атанасова Държавен експерт, дирекция ”Медицински дейности”, Министерството на здравеопазването
Доц. Христо Хинков, дм  Директор на Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването
Доц. д-р Маргарита Гешева, дм началник „Клиника по токсикология“ при „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, ЕАД
Доц. д-р Васил Атанасов началник на Токсикохимична лаборатория към „Клиника по спешна токсикология, Военномедицинска академия
Д-р Емил Грашнов директор на „Център за психично здраве – София“ ЕООД, ръководител на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
Д-р Георги Коев Ръководител на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
Доц. д-р Антон Славчев, дм Началник стационарно отделение към Клиника по детска психиатрия при „УМБАЛ Александровска“ ЕООД
Д-р Дора Атанасова Ръководител на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди към Държавна психиатрична болница – Пазарджик

Технически секретар на съвета:

Снежанка Чева главен експерт в отдел „Превенция на зависимости“ в дирекция ”ПЗПБЗ”, Министерство на здравеопазването.