Върни се горе

Наименование на административната услуга

2970 Освобождаване на организации и институции от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение.

Правно основание

Постановление № 75 на Министерски съвет от 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.) (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.).

Характеристика

Цел: Освобождаване на организации и институции от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение.

Предмет: Митническо освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение по чл. 53 (за лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания), чл. 55 (за терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъканните групи), чл. 57 (за инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение) и чл. 59 (за референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.

Дефиниция на основни понятия и институти   

Съгласно посоченото в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.:

„лабораторни животни, предназначени за научни изследвания“ са животни, специално подготвени за лабораторни нужди;

„биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания“ са биологични или химични вещества, включени в списък, съставен съгласно процедурата, посочена в чл. 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92, които се внасят изключително с нетърговска цел;

„терапевтични вещества от човешки произход“ са човешка кръв и нейните производни (същинска човешка кръв, сушена човешка плазма, човешки албумин и стабилизирани разтвори от човешки плазмени протеини, човешки имуноглобулин и човешки фибриноген);

„реактиви за определяне на кръвните групи“ са всякакви реактиви от човешки, животински, растителен или от друг произход, използвани за определяне на кръвните групи и за откриване на кръвна несъвместимост;

„реактиви за определяне на тъканните групи“ са всякакви реактиви от човешки, животински, растителен или от друг произход, използвани за определяне на тъканните групи;

„инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение“ са инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение, които са дарени от благотворителна или филантропична организация или от частно лице на здравни органи, здравни заведения или медицински изследователски институти, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно подобни артикули, или които са закупени от такива здравни органи, здравни заведения или медицински изследователски институти, изцяло със средства, предоставени от благотворителна или филантропична организации или със доброволни вноски;

„референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти“ са пратките, които съдържат образци от референтни субстанции, одобрени от Световната здравна организация за контрол на качеството на материалите, използвани в производството на медицински продукти, и които са адресирани до получатели, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно такива пратки.

 

Линк към Административен регистър

Компетентни органи 

Министърът на здравеопазването е компетентният орган, одобряващ организациите или институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обръщение по чл. 53, чл. 55, чл. 57 и чл. 59 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.

Заявител

Заявители на услугата са организациите или институциите, подали писмено искане за освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обръщение по чл. 53, чл. 55, чл. 57 и чл. 59 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.

Такси 

Услугата не се заплаща.

Резултат от процедурата

Заповед, с която се дава или отказва одобрение за освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обръщение.

Необходими документи

Писмено искане за даване на одобрение от ръководителя на организацията или институцията или от упълномощено от него длъжностно лице, съдържащо най-малко данни относно наименованието, седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на организацията или институцията, с приложени:

1. пълно и подробно описание на характера и обема на дейността на организацията или институцията в съответната област, включително с посочване на конкретни постигнати резултати и поставени цели;

2. декларация от ръководителя на организацията или институцията или от упълномощено от него длъжностно лице за липса на митнически или данъчни задължения;

3. доказателства, че счетоводните системи на организацията или институцията дават възможност за точно и пълно отразяване на операциите, извършвани с внесените стоки;

4. документи, от които е видно, че организацията или институцията отговаря на изискванията, посочени в чл. 53, 55, 57 и 59 от Регламент (ЕО) № 1186/2009;

5. описание на вида на стоките, които организацията или институцията има намерение да внася без заплащане на вносни сборове, и тяхното предназначение;

6. други документи, необходими за да се определи дали са изпълнени изискванията за даване на одобрение.

Образци и формуляри

Писменото искане и документи към него следва да са в свободен текст.

1. Писменото искане за даване на одобрение, ведно с изискуемите към него документи се подават на гише или по пощата в деловодството на Министерството на здравеопазването, на следния адрес: област София (столица), община Столична, гр. София, п. к. 1000, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. Искането може да бъде изпратено и на следната електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg.

Телефон за връзка: 02/9301-175; Факс: 02/9301-185.

2. Всяко искане се регистрира от служителите на Звеното за административно обслужване в Единната информационна система за документооборота. Заведените искания с приложените документи се образуват в административни преписки, които се получават и обработват от служителя, определен със заповед на министъра на здравеопазването да вписва данни за предоставяне на административната услуга в Административния регистър.

3. Когато се установи липса на документи или непълнота на представените документи, заявителят се уведомява писмено да представи съответните документи.

Ако допълнително изисканите документи не бъдат представени от заявителя, процедурата се прекратява.

След получаването на изисканите документи, служителят ги разглежда и проверява съответствието им с изискванията на действащата нормативна уредба, след което представя окомплектованата преписка на министъра на здравеопазването, придружена с мотивирано предложение и проект на заповед, с която се дава или отказва одобрение.

4. Заповедта, с която се дава или отказва одобрение, се издава в срок един месец от датата на постъпване на искането в администрацията на Министерството на здравеопазването, а срокът на действие на заповедта е безсрочен.

5. Заповедта, с която се отказва одобрение, се съобщава на ръководителя на организацията или институцията, подал заявлението, в срок 14 дни от датата на нейното издаване. Тя подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Министерството на здравеопазването изпраща по електронен път и на хартиен носител заверено копие от всяка заповед, с която е дадено одобрение в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ в срок 15 дни от издаването им. Централното митническо управление на Агенция „Митници“ създава и поддържа публичен регистър на всички организации и институции, получили одобрение, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

7. След получаване на одобрението от компетентния орган, ръководителят на организацията или институцията или от упълномощено от него длъжностно лице следва да подадат заявление до началника на съответната митница за целите на митническото оформяне и освобождаването на стоките от вносни сборове. Заявлението следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 4 от Постановление № 75 на Министерски съвет от 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.