Обща информация

Наименование на административната услуга

2970 Освобождаване на организации и институции от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение.

Правно основание

Постановление № 75 на Министерски съвет от 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.) (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.).

Характеристика

Цел: Освобождаване на организации и институции от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение.

Предмет: Митническо освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение по чл. 53 (за лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания), чл. 55 (за терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъканните групи), чл. 57 (за инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение) и чл. 59 (за референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.

Дефиниция на основни понятия и институти   

Съгласно посоченото в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.:

„лабораторни животни, предназначени за научни изследвания“ са животни, специално подготвени за лабораторни нужди;

„биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания“ са биологични или химични вещества, включени в списък, съставен съгласно процедурата, посочена в чл. 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92, които се внасят изключително с нетърговска цел;

„терапевтични вещества от човешки произход“ са човешка кръв и нейните производни (същинска човешка кръв, сушена човешка плазма, човешки албумин и стабилизирани разтвори от човешки плазмени протеини, човешки имуноглобулин и човешки фибриноген);

„реактиви за определяне на кръвните групи“ са всякакви реактиви от човешки, животински, растителен или от друг произход, използвани за определяне на кръвните групи и за откриване на кръвна несъвместимост;

„реактиви за определяне на тъканните групи“ са всякакви реактиви от човешки, животински, растителен или от друг произход, използвани за определяне на тъканните групи;

„инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение“ са инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение, които са дарени от благотворителна или филантропична организация или от частно лице на здравни органи, здравни заведения или медицински изследователски институти, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно подобни артикули, или които са закупени от такива здравни органи, здравни заведения или медицински изследователски институти, изцяло със средства, предоставени от благотворителна или филантропична организации или със доброволни вноски;

„референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти“ са пратките, които съдържат образци от референтни субстанции, одобрени от Световната здравна организация за контрол на качеството на материалите, използвани в производството на медицински продукти, и които са адресирани до получатели, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно такива пратки.

 

Линк към Административен регистър