Обща информация

Наименование на административната услуга

Заверка на документи, които ще се ползват в чужбина

Правно основание

  1. Чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.).
  2. Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси (утвърдена с ПМС № 6 от 31.01.1975 г., обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.1975 г., изм., бр. 58 от 26.07.1983 г., бр. 27 от 5.04.1991 г., изм. и доп., бр. 90 от 6.11.1992 г., бр. 44 от 31.05.1994 г., доп., бр. 8 от 24.01.1995 г., изм., бр. 75 от 25.08.1995 г., доп., бр. 104 от 28.11.1995 г., изм., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм. и доп., бр. 118 от 10.12.1997 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., бр. 94 от 29.10.1999 г., изм., бр. 13 от 8.02.2005 г., изм. и доп., бр. 48 от 23.05.2008 г., изм., бр. 57 от 24.07.2009 г.).

Характеристика

Цел: Административната услуга има за цел да бъдат заверени документите, издадени от Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които ще се ползват в чужбина и следва
да бъдат легализирани с апостил от Министерството на външните работи.

Предмет: Извършване на заверка на документи, които ще се ползват в чужбина.

Дефиниция на основни понятия и институти

Заверка на документи – полагане на печат и подпис от служители на Министерство на здравеопазването, упълномощени от министъра на здравеопазването лица, които имат спесимен в Министерството на външните работи. Въз основа на заверката от МЗ, Министерството на външните работи легализира тези документи с апостил.

 

Линк към Административен регистър