Върни се горе

Наименование на административната услуга

Заверка на документи, които ще се ползват в чужбина

Правно основание

 1. Чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.).
 2. Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси (утвърдена с ПМС № 6 от 31.01.1975 г., обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.1975 г., изм., бр. 58 от 26.07.1983 г., бр. 27 от 5.04.1991 г., изм. и доп., бр. 90 от 6.11.1992 г., бр. 44 от 31.05.1994 г., доп., бр. 8 от 24.01.1995 г., изм., бр. 75 от 25.08.1995 г., доп., бр. 104 от 28.11.1995 г., изм., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм. и доп., бр. 118 от 10.12.1997 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., бр. 94 от 29.10.1999 г., изм., бр. 13 от 8.02.2005 г., изм. и доп., бр. 48 от 23.05.2008 г., изм., бр. 57 от 24.07.2009 г.).

Характеристика

Цел: Административната услуга има за цел да бъдат заверени документите, издадени от Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които ще се ползват в чужбина и следва
да бъдат легализирани с апостил от Министерството на външните работи.

Предмет: Извършване на заверка на документи, които ще се ползват в чужбина.

Дефиниция на основни понятия и институти

Заверка на документи – полагане на печат и подпис от служители на Министерство на здравеопазването, упълномощени от министъра на здравеопазването лица, които имат спесимен в Министерството на външните работи. Въз основа на заверката от МЗ, Министерството на външните работи легализира тези документи с апостил.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министърът на здравеопазването със заповед упълномощава лицата, които извършват заверката.

Заявител

Физически и юридически лица, които желаят да бъде извършена заверка на документи, които ще се ползват в чужбина

Срок

Срокът за заверка на документ, който ще се използва в чужбина е до 7, съответно до 14 дни от подаване на заявлението в зависимост от необходимостта от извършване на допълнителна експертиза.

Такси

Таксите са определени в чл. 27 от Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси (утвърдена с ПМС № 6 от 31.01.1975 г., обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.1975 г., изм., бр. 58 от 26.07.1983 г., бр. 27 от 5.04.1991 г., изм. и доп., бр. 90 от 6.11.1992 г., бр. 44 от 31.05.1994 г., доп., бр. 8 от 24.01.1995 г., изм., бр. 75 от 25.08.1995 г., доп., бр. 104 от 28.11.1995 г., изм., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм. и доп., бр. 118 от 10.12.1997 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., бр. 94 от 29.10.1999 г., изм., бр. 13 от 8.02.2005 г., изм. и доп., бр. 48 от 23.05.2008 г., изм., бр. 57 от 24.07.2009 г.).

Резултат от процедурата

В резултат на извършената заверка, документите могат да бъдат легализирани с апостил от Министерството на външните работи и да бъдат използвани в чужбина.

Допълнителна информация

Нотариално заверени копия от документи, издадени от лечебни заведения, предназначени за ползване в чужбина, се удостоверяват с Апостил от Министерството на правосъдието.

Оригинали на документи, издадени от лечебни заведения, предназначени за ползване в чужбина, следва да се удостоверяват с Апостил от Министерството на външните работи съгласно чл. 4 от Правилника за заверките и легализациите на документи и други книжа.

Министерството на здравеопазването заверява само документи, издадени от МЗ и второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на здравеопазването, след което получават Апостил от МВнР

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Документът, чиято заверка се иска в оригинал и заверен „Вярно с оригинала” от органът, който го е издал
 3. Документ за платена държавна такса
 1. Заявлението за заверка на документ с приложен към него документ за платена такса и документът, който ще се заверява се подават по пощата, чрез куриер, лично или чрез упълномощено лице в Звеното за административно обслужване /ЗАО/ към дирекция "Канцелария и административно обслужване".
 2. Заявлението по т. 1 се регистрира в Автоматизираната информационна система за документооборот /АИС/ и се сканира заедно с приложената към него документация.
 3. Документи издадени от министъра на здравеопазването или упълномощени от него лица се заверяват от служителите в Звеното за административно обслужване на дирекция "Канцелария и административно обслужване" след извършване на следните проверки:
  • 3.1. за наличието на издаден такъв документ от министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице. Проверката се извършва чрез справка в текущия архив на ЗАО и/или в учрежденския архив;
  • 3.2. за наличието на документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа №10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси /в случай, че документът фигурира в тарифата/.
 4. Дирекция "Канцелария и административно обслужване” създава и поддържа регистър с образци на подписите на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет /ВРБ/ към министъра на здравеопазването. Дирекция „Човешки ресурси” уведомява незабавно отдел „ЗАО” при промяна на ръководителите на ВРБ с оглед актуализиране на регистъра с образци на подписите.
 5. При възникване на съмнение относно органа издал документа, чиято заверка се иска, или компетентността му да изготвя съответния документ, както и ако документът не е подписан от ръководителя на ВРБ, а от друго длъжностно лице, дирекция „Канцелария и административно обслужване” изпраща незабавно заявлението за становище на съответните ръководители на структурни звена в Министерството на здравеопазването, както следва:
  • 5.1. до директора на дирекция „Медицински дейности” – документи по чл. 27, ал. 1, т. 5, т.6, т. 7, т. 8 и т. 9 от Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси и всички други документи, които представляват медицинска документация и са издадени от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването;
  • 5.2. до директора на дирекция „Здравен контрол” – документи по чл. 27, ал. 1, т. 4, т. 10 и т. 12 букви „б”, „в” и „г” от Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси и всички други документи в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве, които са издадени от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването;
  • 5.3. до директора на дирекция „Лекарствена политика” – документи по чл. 27, т. 12 буква „а” от Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси и всички други документи, свързани с лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества, които са издадени от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.
 6. Заявленията и документацията към тях се предават по опис на лице от съответното структурно звено.
 7. Ръководителите на структурни звена по т. 5 изразяват становище по заявлението в 5-дневен срок от регистрирането му в Министерството на здравеопазването.
 8. Служителите от Звеното за административно обслужване, определени със заповед на министъра на здравеопазването и имащи спесимен в Министерството на външните работи, извършват заверка на документите чрез подпис и полагане на определения за това печат върху документа.
 9. Завереният документ се връчва от служителите в ЗАО лично на заявителя или на упълномощено от него лице срещу подпис, който се полага на гърба на заявлението или се изпраща по пощата с обратна разписка, ако заявителят е изразил писмено желание да получи документа по пощата.
 10. Завереният документ се сканира в АИС и заедно със заявлението се съхранява в текущия архив на Звеното за административно обслужване до предаването му за съхранение в архива.