Върни се горе

 

Със заключителна конференция днес беше отбелязано успешното приключване на проекта за изграждане на Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ и Европейския фонд за регионално развитие.

Уникалният комплекс от пет високо-технологични лаборатории с биологична банка и учебен център ще обезпечава цялостен подход в борбата с инфекциозните заболявания: прогнозиране и навременно диагностициране на нововъзникващите и завръщащи се инфекции, разработване на адекватна антибиотична и ваксинационна политика, изчерпателно характеризиране и възстановяване на индивидуалния и групов протективен  имунитет.

Още в процес на изграждане, Центърът за компетентност защити блестящо своя смисъл и предназначение: тук бяха диагностицирани първите случаи на COVID-19, започна единственото в страната секвениране на циркулиращите SARS-CoV-2, въведени бяха тестове за Т-клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2, проследяват се молекулярната еволюция  на вируса и дългосрочната имунна памет срещу него; тук бяха диагностицирани първите случаите на маймунска вариола у нас. 

65-месечният проект на обща стойност 23 638 258 лв. е осъществен от Националния център по заразни и паразитни болести, в партньорство с Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН и Медицинския институт на МВР. Центърът за компетентност изгради единствените за страната две лаборатории с 3-то ниво на биологична защита; две лаборатории за молекулярно-генетичен анализ с целогеномно секвениране на вируси, бактерии и  причинители на паразитози;  лаборатория за електронно микроскопски и морфологични анализи; лаборатория за комплексни фенотипни и функционални имунологични анализи и клетъчно сортиране; биологична банка за уникални микробни щамове и  материали от човешки и животински произход.

Към Центъра за компетентност работят над 70 утвърдени и млади изследователи и технически персонал, които осъществяват проекти, свързани с: идентификация и анализи на циркулиращите в страната патогени (HIV-1, HBV, HCV, нови бактериални патогени от родове Corynebacterium и Proteus, предавани с кърлежи и комари патогени, причинители на зоонози и зооантропонози, микроорганизми с клинично значение в околната среда); изследване на нарастващата микробна резистентност; преждевременното остаряване на имунната система и подходи за нейното възстановяване. Научните резултати са представени на десетки международни и национални научни форума и публикувани в реферирани и индексирани научни издания.

Центърът за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ ще продължи своето развитие като естествен партньор на Министерството на здравеопазването и европейските мрежи за контрол на инфекциозните заболявания и ваксинопрофилактика. Уникалните услуги и методологии, които вече се предлагат, сключените договори за ефективно сътрудничество  и заявеният интерес от страна на потенциални бизнес-партньори в областта на лабораторната диагностика и биотехнологиите, клиничните проучвания,  животновъдството и опазването на околната среда са най-добрата атестация за бъдещо устойчиво развитие.

Сподели в: