Върни се горе

Политика на Министерство на здравеопазването за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности за Инвестиция 7 (c12.i7): „Развитие на амбулаторните грижи“ в Компонент „Здравеопазване“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране. Постановлението посочва ангажимента на Министерство на здравеопазването (МЗ), като ведомство, в рамките на което има определена Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Инвестиция 7 (C12.I7): „Развитие на амбулаторните грижи“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и като Краен получател (КП) по същата инвестиция, да изпълнява мерки за превенция, установяване, докладване и коригиране на случаи на конфликт на интереси, корупция, измама и двойно финансиране и възстановяване на неправомерно получени средства от крайните получатели, включително да създаде организация за извършване на оценка на риска от измами.

Политика на Министерство на здравеопазването за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности
за Инвестиция (C12.I7): „Развитие на амбулаторните грижи“ в Компонент „Здравеопазване“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
PDF файл, 589,2 KB, качен на 18.04.2024

pdf document