Върни се горе

Правителството утвърди Националната здравна карта на България. Чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и се осъществява националната здравна политика.

Основната цел на Национална здравна карта е структурата на здравната мрежа да се адаптира към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги.

С Картата е определена нуждата от лекари, лекари по дентална медицина и специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ. Определени са също потребностите от легла за болнично лечение, медицинските дейности по видове и нива на компетентност за всички области, както и необходимите високотехнологична медицинска апаратура и високотехнологични методи за диагностика и лечение.

Съгласно Закона за лечебните заведения Националната здравна карта се изработва от Национална комисия с председател министъра на здравеопазването.

В състава на комисията са включени:

1.    управителят на Националната здравноосигурителна каса;

2.    директорът на Националния център по обществено здраве и анализи;

3.    изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит";

4.    председателят на Националното сдружение на общините в Република България;

5.    двама представители на Българския лекарски съюз;

6.    представител на Българския зъболекарски съюз;

7.    представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

8.    представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето;

9.    трима представители на Министерство на здравеопазването.

Преди издаване на разрешение за дейност за новите лечебни заведения за болнична помощ, както и за нови медицински дейности в съществуващи лечебни заведения, Националната комисия извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта. Комисията изразява положително или отрицателно становище, което се публикува на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването.

Методика за оценка на инвестиционните намерения
почл.37а и чл.37б от Закона за лечбните заведения с критерии за избор, в случаите на повече от един заявител за една и съща медицинска дейност, съгласно Националната здравна карта
PDF файл, 8,9 MB, качен на 13.09.2016

pdf document