Върни се горе

Правителството прие Националната здравна карта на Република България. Чрез нея се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. Националната здравна карта е разработена въз основа на областните здравни карти, като за изготвянето й бе създадена национална комисия. За разработването на областните и Националната здравна карта са използвани показатели за осигуреност на населението с медицински специалисти и болнични ресурси, в т.ч. болнични легла по видове и медицински дейности, както и високотехнологични методи за диагностика и лечение и достъп до системата за спешна медицинска помощ.

Съгласно Закона за лечебните заведения Националната здравна карта се изработва от Национална комисия с председател министъра на здравеопазването.

В състава на комисията са включени:

1.    управителят на Националната здравноосигурителна каса;

2.    директорът на Националния център по обществено здраве и анализи;

3.    изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит";

4.    председателят на Националното сдружение на общините в Република България;

5.    двама представители на Българския лекарски съюз;

6.    представител на Българския зъболекарски съюз;

7.    представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

8.    представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето;

9.    трима представители на Министерство на здравеопазването.

Преди издаване на разрешение за дейност за новите лечебни заведения за болнична помощ, както и за нови медицински дейности в съществуващи лечебни заведения, Националната комисия извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта. Комисията изразява положително или отрицателно становище, което се публикува на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването.

Методика за оценка на инвестиционните намерения
почл.37а и чл.37б от Закона за лечбните заведения с критерии за избор, в случаите на повече от един заявител за една и съща медицинска дейност, съгласно Националната здравна карта
PDF файл, 8,9 MB, качен на 13.09.2016

pdf document