Върни се горе

Министерство на здравеопазването поддържа Националната здравноинформационна система (НЗИС), чрез която се осигурява централизирано управление и съхранение на информация за електронни направления и електронни рецепти. Програмните интерфейси и номенклатурите за обмен на информация между софтуерите на изпълнителите на медицинска помощ, аптеки и НЗИС се актуализират текущо в съответствие със степените на изграждане и внедряване на нови функционалности в НЗИС и са достъпни  на следния линк https://www.his.bg/bg/dev/specifications

Регистър на лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, част от Националната информационна система за борба с COVID-19 https://covid19core.uslugi.io/auth/login

В регистъра се поддържа актуална информация за лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в лечебно заведение, изпълняващо болнична помощ или в домашни условия. Достъп до регистъра имат РЗИ, органите на МВР, общопрактикуващи лекари, лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения, извършващи лабораторно изследване за COVID-19, НЦТХ, РЦТХ, НОИ и неговите териториални поделени     я, НЗОК и нейните районни подделения, дирекцииите „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане и ИАМН.

Информационна система Регистър на имунизираните лица за борба с COVID-19

https://immuno.his.bg/login

В регистъра се поддържа актуална информация за поставените ваксини за COVID-19, в т.ч. информация за пациента, на който е поставена ваксината, лекаря, който е поставил ваксината, както и информация за поставената доза, на коя дата, на коя дата е следващата доза, наименование на ваксината, партиден номер и др. Достъп до регистъра имат само лекари, членове на Български лекарски съюз чрез КЕП.

Информационна система за контрол и мониторинг на решенията за временна неработоспособност
https://ibd.mh.government.bg/account/login#

Информационната система обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са обект или са били обект на медицинската експертиза. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) се достъпва системата от лекари, РЗИ, РКМЕ, ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, териториалните  подразделения на НОИ, регионаните дирекции „Социално подпомагане“, НЦОЗА.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА)
 
https://sespa.mh.government.bg/

СЕСПА е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната, като на база събраната информация ще се генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина. Достъп до системата имат притежателите на разрешение за: употреба/удостоверение за регистрация на лекарствени продукти, за търговия на едро с лекарствени продукти, за търговия на дребно с лекарствени продукти, за паралелен внос на лекарствени продукти, както и НЗОК и МЗ.

 

Електронна система за закупуване на лекарствени продукти за лечебни заведения

http://cop.mh.government.bg/

Чрез системата се провеждат процедури и електронни търгове за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България. През системата се събират заявки от лечебните заведения за техните нужди от лекарствени продукти за определен период. Системата се достъпва от МЗ, лечебни заведения и търговци на лекрствени продукти. Достъпът се осъществява с КЕП, потребителско име и парола.

Модул за заетост на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция SARS-CoV-2
 https://covid19hb.uslugi.io/login

В модула ежедневно се отчита заетостта на болничните легла, определени за лечение на пациенти с COVID-19, като чрез модула могат да се извършват справки на ниво област. Достъп до модула имат РЗИ, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, НЗОК и нейните районни подделения.

 

Модул справки – ваксини, част от Националната информационна система за борба с COVID-19
https://covid19hb.uslugi.io/login

Чрез модула могат да се извършват справки, планиране  и мониторинг за ваксинирани лица на територията на съответното РЗИ. Достъп до модула имат РЗИ чрез КЕП. 

Националната здравна информационна система, модул Здравно-информационен портал
https://www.his.bg/

Здравно-информационният портал е публичен и към момента в него се поддържа актуална информация за спецификациите за разработване на информационни системи, списък с наличните номенклатури, валидационни схеми и примери и др.

 

Информационна система за контрол и мониторинг на решенията за временна неработоспособност
https://ibd.mh.government.bg/#

Информационната система за гражданите, която обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са обект или са били обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване.

 

Информационен уеб портал за граждани, част от Националната информационна система за борба с COVID-19
https://coronavirus.bg/bg/

В портала се поддържа и публикува  актуална информация за епидемичната обстановка в страната, както и актуална статистика за потвърдените случаи за последното денонощие.