Върни се горе

Министерство на здравеопазването поддържа Националната здравноинформационна система (НЗИС), чрез която се осигурява централизирано управление и съхранение на информация за електронни направления и електронни рецепти. Програмните интерфейси и номенклатурите за обмен на информация между софтуерите на изпълнителите на медицинска помощ, аптеки и НЗИС се актуализират текущо в съответствие със степените на изграждане и внедряване на нови функционалности в НЗИС и са достъпни  на следния линк https://www.his.bg/bg/dev/specifications

Регистър на лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, част от Националната информационна система за борба с COVID-19 https://covid19core.uslugi.io/auth/login

В регистъра се поддържа актуална информация за лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в лечебно заведение, изпълняващо болнична помощ или в домашни условия. Достъп до регистъра имат РЗИ, органите на МВР, общопрактикуващи лекари, лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения, извършващи лабораторно изследване за COVID-19, НЦТХ, РЦТХ, НОИ и неговите териториални поделени     я, НЗОК и нейните районни подделения, дирекцииите „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане и ИАМН.

Информационна система Регистър на имунизираните лица за борба с COVID-19

https://immuno.his.bg/login

В регистъра се поддържа актуална информация за поставените ваксини за COVID-19, в т.ч. информация за пациента, на който е поставена ваксината, лекаря, който е поставил ваксината, както и информация за поставената доза, на коя дата, на коя дата е следващата доза, наименование на ваксината, партиден номер и др. Достъп до регистъра имат само лекари, членове на Български лекарски съюз чрез КЕП.

Информационна база данни на медицинската експертиза

https://ibd.mh.government.bg/

В изпълнение на чл. 108а от Закона за здравето, НЕЛК отговаря за създаването и поддържането на информационна база данни (ИБД) за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Към момента информацията за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се обработва в две информационни системи, поддържани от НЕЛК – Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ) и в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ). Посочените системи са със служебен характер и не са публични, тъй като съдържат чувствителни лични данни за здравословното състояние за хората с увреждания.

Посредством вградения модул за индивидуален достъп всяко лице с увреждане/негов законен представител може да достъпи по защитен начин (с квалифициран електронен подпис) свои данни в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) на адрес https://ibd.mh.government.bg/ - „Вход за пациенти“. През собствения си профил/през профила на лицето, което представлява, всяко лице с увреждане/негов законен представител може да извършва определени действия в ИСКМЕ - подаване на заявление - декларация за освидетелстване/преосвидетелстване, получаване на нотификация за издадено експертно решение и други.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА)
 
https://sespa.mh.government.bg/

СЕСПА е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната, като на база събраната информация ще се генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина. Достъп до системата имат притежателите на разрешение за: употреба/удостоверение за регистрация на лекарствени продукти, за търговия на едро с лекарствени продукти, за търговия на дребно с лекарствени продукти, за паралелен внос на лекарствени продукти, както и НЗОК и МЗ.

 

Електронна система за закупуване на лекарствени продукти за лечебни заведения

http://cop.mh.government.bg/

Чрез системата се провеждат процедури и електронни търгове за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България. През системата се събират заявки от лечебните заведения за техните нужди от лекарствени продукти за определен период. Системата се достъпва от МЗ, лечебни заведения и търговци на лекрствени продукти. Достъпът се осъществява с КЕП, потребителско име и парола.

Модул за заетост на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция SARS-CoV-2
 https://covid19hb.uslugi.io/login

В модула ежедневно се отчита заетостта на болничните легла, определени за лечение на пациенти с COVID-19, като чрез модула могат да се извършват справки на ниво област. Достъп до модула имат РЗИ, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, НЗОК и нейните районни подделения.

 

Модул справки – ваксини, част от Националната информационна система за борба с COVID-19
https://covid19hb.uslugi.io/login

Чрез модула могат да се извършват справки, планиране  и мониторинг за ваксинирани лица на територията на съответното РЗИ. Достъп до модула имат РЗИ чрез КЕП. 

Националната здравна информационна система, модул Здравно-информационен портал
https://www.his.bg/

Здравно-информационният портал е публичен и към момента в него се поддържа актуална информация за спецификациите за разработване на информационни системи, списък с наличните номенклатури, валидационни схеми и примери и др.

 

Информационна база данни на медицинската експертиза
https://ibd.mh.government.bg/

В изпълнение на чл. 108а от Закона за здравето, НЕЛК отговаря за създаването и поддържането на информационна база данни (ИБД) за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Към момента информацията за лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се обработва в две информационни системи, поддържани от НЕЛК – Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ) и в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ). Посочените системи са със служебен характер и не са публични, тъй като съдържат чувствителни лични данни за здравословното състояние за хората с увреждания.

Посредством вградения модул за индивидуален достъп всяко лице с увреждане/негов законен представител може да достъпи по защитен начин (с квалифициран електронен подпис) свои данни в Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) на адрес https://ibd.mh.government.bg/ - „Вход за пациенти“. През собствения си профил/през профила на лицето, което представлява, всяко лице с увреждане/негов законен представител може да извършва определени действия в ИСКМЕ - подаване на заявление - декларация за освидетелстване/преосвидетелстване, получаване на нотификация за издадено експертно решение и други.

 

Информационен уеб портал за граждани, част от Националната информационна система за борба с COVID-19
https://coronavirus.bg/bg/

В портала се поддържа и публикува  актуална информация за епидемичната обстановка в страната, както и актуална статистика за потвърдените случаи за последното денонощие.