Върни се горе

Цели на администрацията за 2021 г.
XLSX файл, 73,8 KB, качен на 04.03.2021

xlsx document

Цели на администрацията за 2020 г.
PDF файл, 1,8 MB, качен на 28.02.2020

pdf document

Цели на администрацията за 2019 г.
PDF файл, 629,5 KB, качен на 21.06.2019

pdf document

Цели на администрацията за 2018 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 14.03.2018

pdf document

Цели на администрацията за 2017 г.
PDF файл, 21,5 MB, качен на 27.02.2017

pdf document

Цели на администрацията за 2016 г.
PDF файл, 22,6 MB, качен на 10.03.2016

pdf document

Цели на администрацията за 2015 г.
PDF файл, 10,2 MB, качен на 02.07.2015

pdf document

Цели на администрацията за 2014 г.
PDF файл, 342,8 KB, качен на 28.02.2014

pdf document

Цели на администрацията за 2013 г
PDF файл, 244,6 KB, качен на 27.02.2013

pdf document

Цели на администрацията за 2011 г.
PDF файл, 467,2 KB, качен на 20.02.2011

pdf document

 

 

 

 

 

 

Национални здравни цели

Постигане на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред:

 • Децата от 0-1 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 6.8 на 1000 живородени деца през 2020); 
 • Децата от 1-9 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 0.24 на 1000 през 2020 г.); 
 • Подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст с цел снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 0.32 на 1000 рез 2020 г.);
 • Лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст с цел повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността с 20%  за 10 годишен период (до 4,19 на 1000 през 2020 г.);
 • Възрастните хора над 65 години с цел увеличаване с 20 % на средната продължителност на предстоящият живот на хората след навършване на 65 годишна възраст (до 15,6 години през 2020г.).

Стратегия за постигане на целите

 Прегрупиране на ресурсите спрямо целите:

 • Прегрупиране на дейностите
 • Прегрупиране на финансовите ресурси
 • Прегрупиране на структурите
 • Прегрупиране на човешките ресурси

Прегрупиране на дейностите

Въвеждане на:

 • Основен/базов пакет здравни дейности, насочен към профилактика,  диагностика и лечение на основните заболявания и състояния, причиняващи смърт и загуба на работоспособността; детско и майчино здраве;

Освен него ще бъдат регламентирани:

 • Допълнителен пакет здравни дейности, позволяващи планиране на ресурсите
 • Спешен пакет здравни дейности
 • Разширяване на обхвата на дейностите, осъществявани в първичната медицинска помощ
 • Интегриране на дейностите на извънболничната и спешната медицинска помощ и медико-социалните услуги
 • Увеличаване на дейностите, извършвани извън болничния стационар – амбулаторна дейност, еднодневна хирургия, извънболнична дейност, грижи в дома, медико-социални грижи
 • Създаване на условия за интензификация на болничните дейности, подкрепени от развитие на структури за продължителни лечение и дългосрочни грижи.

Прегрупиране на финансовите ресурси

 • По пакети здравни дейности - основен, допълнителен, спешен
 • По видове медицинска помощ – първична извънболнична, специализирана извънболнична, болнична
 • По направления промоция, профилактика, скрининг, диагностика и лечение
 • По видове осигуряващи се лица и осигурителни плащания – увеличаване на вноските за лицата, осигурявани от държавата, увеличаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски, развитие на здравното застраховане
 • На база резултати и качество на медицинската помощ

Прегрупиране на структурите

 • Въвеждане на задължителна Национална здравна карта
  • Отчитаща потребностите населението от медицинска помощ по видове – съобразно възрастова структура, заболеваемост, болестност, смъртност, детска смъртност и др.;
  • Създаваща задължителни минимални и максимални изисквания за териториалното разпределение на структурите за извънболнична, болнична и спешна медицинска помощ, високотехнологични медицински дейности;
  • Регламентираща възможностите за инвестиции и достъп до публични ресурси в системата на здравеопазване
 • Въвеждане на задължителна акредитация на лечебните заведения чрез прозрачна и обективна система за оценка на:
  • Структурата
  • Процесите
  • Резултатите на база на:
   • Усъвършенствани медицински стандарти;
   • Критерии и индикатори за качество на медицинската дейност;
   • Система за оценка на удовлетвореността на пациентите.

Прегрупиране на човешките ресурси

 • Планиране на база потребностите от медицинска помощ;
 • Въвеждане на нови категории персонал за системата на здравеопазване – лекарски асистенти, парамедици;
 • Ориентиране на медицинското образование към променящите се потребности;  
 • Облекчаване на условията за специализация на лекарите и други медицински специалисти;
 • Развитие на системата за продължаващо обучение в системата на здравеопазването

Документи

Реформа в системата на здравеопазването чрез цели към дата 17.12.2017 г.
Презентация на д-р Петър Москов, Министър на здравеопазването
PPTX файл, 3,8 MB, качен на 17.12.2014

pptx document

Reform in healthcare system
PPTX файл, 3,8 MB, качен на 29.10.2015

pptx document