Върни се горе

Бюджет за 2018 г. в програмен формат на Министерство на здравеопазването

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.11.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.08.2017 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г. и доклад на Сметната палата

Резюме на отчета за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на здравеопазването за І-во полугодие на 2017 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми Министерството на здравеопазването за І-во полугодие на 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.06.2017 г.