Върни се горе

Отчет за извършените разходи съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2023 г. към 30.09.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.09.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 30.09.2023 г.

Годишен финансов отчет на Министерство на здравеопазването за 2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 31.08.2023 г.