Върни се горе

Инспекторат

Звено за вътрешен контрол, извършващо проверки  по  предложения и сигнали, утвърден от министъра годишен план и случаи с широк обществен отзвук

Декларации по ЗПУКИ и по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служители от администрацията и ръководители на второстепенни разпоредители на Министерството на здравеопазването