Върни се горе

Инспекторат

Звено за вътрешен контрол, извършващо проверки  по  предложения и сигнали, утвърден от министъра годишен план и случаи с широк обществен отзвук

Декларации по ЗПКОНПИ и ЗПУКИ

Декларации по чл. 35, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ и чл. 12 от ЗПУКИ   на служители от администрацията и ръководители на второстепенни разпоредители на Министерството на здравеопазването