Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

при обработване на лични данни

 

Министерство на здравеопазването е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5, Код по БУЛСТАТ 000695317.

Министерство на здравеопазването е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

За контакт с Министерство на здравеопазването:

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище: гр. София 1000, пл. "Света Неделя" № 5, Интернет страница: https://www.mh.government.bg

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:  dpo@mh.government.bg*

Телефонен номер: +359 2 9301 461

Министерство на здравеопазването обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно за изпълнението на изрично указани легитимни цели.  Всички данни се обработват и съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

Администриране и поддържане на Национална здравноинформационна система (НЗИС)

Администриране и поддържане на Национална информационна система за борба с COVID-19. (НИСБК)

Администриране и поддържане на Информационна система за популационен имунитет (ИСПИ)

Управление на човешки ресурси;

Договорни отношения с контрагенти;

Искания по Закона за достъп до обществена информация;

Управление на обществените поръчки;

Изпълнение на проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз и други международни финансови институции и донори;

Осъществяване на видеонаблюдение;

Достъп на лица до сградите на Министерство на здравеопазването;

Отговори на жалби, сигнали, заявления за предоставяне на административни услуги, запитвания и др.

Подаване на декларации за несъвместимост на служителите заемащи публични длъжности в администрацията на Министерството на здравеопазването и на ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и декларации за имущество и интереси по чл. 29 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

Издаване на удостоверения за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения;

Издаване на удостоверение за регистрация на дейност по изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура;

Водене на публична база данни за физическите и юридическите лица, осъществяващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД);

Водене на регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

Публичен Регистър на издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека;

Издаване на разрешения за предоставяне на пазара на биоцид/група биоциди по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди;

Издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти – антагонисти на лица, зависими към опиоиди;

Регистриране на служби по трудова медицина;

Издаване на лицензии за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП);

Издаване на лицензии за търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на лекарствени продукти от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП;

Издаване на лицензии за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

Издаване на разрешения за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати;

Издаване на разрешения на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл.3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП, за лечение до 30 дни;

Водене на регистър на постъпилите жалби в Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

Водене на регистър на лечебни заведения, които извършват дейности по вземане, преработка, съхраняване и разпределение на кръв и кръвни съставки;

Издаване или отказ за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка;

Водене на регистър на придобилите специалност в системата на здравеопазването;

Водене на регистър на специализантите в системата на здравеопазването;

Издаване на удостоверения за признаване или за отказ за признаване на професионални квалификации и специалност в областта на здравеопазването, придобити в чужбина;

Водене на регистър на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически болести, комплексните онкологични центрове, домовете за медико- социални грижи и диализните центрове;

Издаване на удостоверения за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето;

Управление на търговски дружества с държавно участие в капитала;

Издаване на европейска професионална карта на лица, придобили професионална квалификация в Република България по регулираната професия „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка без предварителна проверка на професионалните квалификации;

Издаване на европейска професионална карта на лица, придобили професионална квалификация по регулираната професия „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в друга държава-членка или които отговарят на условията на чл. 3, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО, които желаят да упражняват професията си на територията на Република България;

Обработка на заявления за европейска професионална карта в случаите на лица с придобита в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации;

Удостоверение за признаване на професионална квалификация на притежател на Европейска професионална карта в случай на заличаване на досие в Информационната система за вътрешния пазар.

Упражняване на правата по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

 

Администриране и поддържане на Национална здравноинформационна система

Националната здравноинформационна система  (НЗИС) се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването. В НЗИС се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението, която включва  електронни здравни записи на гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които по силата на нормативен акт е предвидено да се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и от застрахователните дружества, лицензирани по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

В НЗИС се обработват Ваши лични данни за постигането на следните цели:

 • подобряване на качеството на медицинската помощ;
 • подобрена диагностика и лечение, намаляване на медицинските грешки;
 • осигуряване на рационално лекарствено лечение;
 • улесняване на комуникацията между пациенти и здравни професионалисти;
 • повишена ефективност на здравната система;
 • бърз достъп до необходимите данни;

-    лесно четима и пълна медицинска документация;

 • повишаване на ефикасността при изразходване на финансови средства;
 • подобряване на диспансеризацията и на профилактичната дейност;
 • намаляване на разходите за съхранение на информация.

 

Обработват се следните категории лични данни:

-           физическа идентичност: имена, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност);

-           социална идентичност: професия, месторабота;

-           данни относно здравословното състояние на лицата: информация за общопрактикуващия Ви лекар, информация за амбулаторни листове от медицински и стоматологични прегледи, информация за кръводарявания и резултати, информация за издадени електронни рецепти и направления, информация за направления, ЛКК, заявления за освидетелстване и експертни решения, информация за поставени ваксини ;

Ваши лични данни, включително и тези относно Вашето здравословно състояние, представляващи специални категории лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679  се обработват на основание чл. 6, пар.1, букви „г“ и „д“, във връзка с чл. 9, пар. 2, букви „ж“, „з“ и „и“ от Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 28г от Закона за здравето (ЗЗ).

На основание чл. 28, ал. 5 от ЗЗ и при спазване на принципа за „свеждане на данните до минимум“ – чл. 5, пар.1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, за нуждите на НЗИС се предоставят безвъзмездно данни от Регистъра на населението - Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", относно гражданската регистрация на лицата по реда на Закона за гражданската регистрация.

Вие, в качеството Ви на субект на данни, имате право на безвъзмезден достъп до информацията, съдържаща се във Вашия електронен здравен запис. Достъпът се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис.

Министерство на здравеопазването съхранява Вашите лични данни за срок, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани или друг срок, определен в нормативен акт.

Администриране и поддържане на Национална информационна система за борба с COVID-19.

 С цел да се постигне по-бързо и навременно идентифициране на лица, заболели от SARS-CoV-2 и свързаното с това тяхно изолиране, възможност за предаване на инфекцията в обществото и ограничаване разпространението на COVID-19, Министерство на здравеопазването въведе в експлоатация и поддържа Националната информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинирани лица и предоставя информационна платформа на всички компетентни институции.

В модул Мобилно приложение (ViruSafe) за граждани,  гражданите могат да отразяват здравния си статус. При подаване на информация за наличие на два или повече симптома, приложението изпраща съобщение към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на съответното лице; които имат желание доброволно да споделят информация, свързана с разпространението на заразата COVID-19 и да получават важна информация за нея.

Потребителите на приложението могат да ползват следните функционалности:

- първоначално подаване на информация за личен статус на база на зададени въпроси;

- последваща промяна на информация за личен статус на база на зададени въпроси;

- споделяне на локацията на устройството, с цел установяване на близост до други лица с висок риск от зараза;

- достъп до информационен екран с актуална информация от компетентните органи за борба с разпространението на заразата;

- получаване на съобщения от компетентните органи за борба с разпространението на заразата.

Чрез приложението се обработват следните категории лични данни:

 • физическа идентичност: име, ЕГН/ЛНЧ/Номер на паспорт, пол;
 • данни относно здравето: хронични заболявания,  здравен статус;
 • мобилен номер;
 • местоположение на устройството.

Обработването на лични данни на субектите на данни, в т.ч. данните за местоположението и данните за здравословното състояние на лицата става единствено и само чрез тяхното изрично съгласие, отчитайки изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, както и насоките на Европейският комитет по защита на данните относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от COVID-19 от 23.04.2020 г.

Субектът на данните има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на личните си данни чрез деактивиране и изтриване на приложението. Оттеглянето на съгласието от субекта на данните не засяга законосъобразността на обработването, което е основано на съгласието преди неговото оттегляне.

Национална информационна система за борба с COVID-19 поддържа Регистър на лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в лечебно заведение, изпълняващо болнична помощ или в домашни условия.

Регистърът се подържа въз основа на важен обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозна трансгранична заплаха за здравето, както и с цел осигуряването на здравни и/или социални грижи и/или лечение на гражданите.

Обработват се следните категории лични данни:

 • физическа идентичност: имена, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност);
 •      социална идентичност: професия, месторабота;
 • данни относно здравословното състояние на лицата: дата на постъпване в лечебно заведение, състояние на болния, клинично протичане, прилагано специфично противовирусно лечение, с лекарствен продукт заплащан от Министерство на здравеопазването, дата на започване на лечението, продължителност на лечението, общо приложено количество от лекарствения продукт, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от заболяването, дата на изписване от лечебното заведение;

-          телефон за връзка, място за поставяне под карантина или изолация, начална дата на периода на карантина или на домашна изолация.

Достъп до данните в регистъра имат само компетентни органи, ангажирани за борба с разпространението на заразата и определени със заповед на министъра на здравеопазването. Заповедта се публикува на сайта на Министерството на здравеопазването.

Достъпът на определените институции се предоставя в съответствие с техните компетентности, поради това че имат „необходимост да знаят“ определена информация от регистъра за изпълнение на възложените им функции, правомощия или задачи съобразно специфичната правна уредба, регламентираща тяхната дейност.

Достъпът до информацията в регистъра се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация.

Във връзка със стартиралата имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна от 27.12.2020 г. Национална информационна система за борба с COVID-19 поддържа  „Електронен имунизационен регистър“.

Регистърът се подържа въз основа на важен обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозна трансгранична заплаха за здравето, както и с цел осигуряването на здравни и/или социални грижи и/или лечение на гражданите.

Имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна, безплатна и се поставя по желание.

В регистъра се вписват извършените имунизации срещу COVID-19, които съдържат следните категории лични данни:

- за имунизираното лице - собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност), местоживеене (населено място, община и област);

- за лекаря, прилагащ ваксината – собствено, бащино и фамилно име и УИН;

- за ваксинацията - място и дата на ваксинация, ваксинален продукт (име, номер на партида и сериен номер), прилагана доза ваксина (първа или последваща ваксинация, когато е приложимо).

Достъп до данните в регистъра имат само компетентните органи, ангажирани с извършването, контрола и управлението на имунизацията.

Достъпът до информацията в регистъра се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация.

Министерство на здравеопазването съхранява Вашите лични данни за срок, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани.

Администриране и поддържане на Информационна система за популационен имунитет.

С цел упражняване надзор на събитията свързани с придобиване на имунитет към SARS-CoV-2 Министерство на здравеопазването създаде и поддържа Информационна система за популационен имунитет (ИСПИ). Управлението на популационния имунитет е от съществено значение за опазването и укрепването здравето на гражданите.

За реализирането на тази цел, при функционирането на ИСПИ, се събират и обработват данни за български граждани, които включват изследвания за COVID-19 (SARS-CoV-2) и  данни от Електронния имунизационен регистър.

Обработват се следните категории лични данни, в това число и специални категории лични данни („чувствителни данни“) по смисъла на чл. 9 пар. 1 от Общия Регламент – данни за здравословното състояние:

-           физическа идентичност: имена, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност);

-           данни относно здравословното състояние на лицата: RT PCR (качествено), бърз тест за антигени (качествено), всякакъв непосочен другаде тест за общи антитела (качествено), бърз тест (плочка) за общи антитела (качествено), тест за общи антитела (количествено), всякакъв непосочен другаде тест за IgA антитела (качествено), имуноeнзимeн тест за антитела от клас IgA (количествен), бърз тест за антитела клас IgG (качествено), имуноeнзимeн тест за антитела от клас IgG (количествен), всякакъв непосочен другаде тест за IgG антитела (качествено), бърз тест за антитела клас IgM (качествено), имуноeнзимeн тест за антитела от клас IgM (количествено), бърз тест за общи антитела класове IgM/IgG, всякакъв непосочен другаде тест за IgM антитела (качествено), имуноензимен тест за вирус-неутрализиращи антитела (количествен), място и дата на ваксинация, ваксинален продукт (име, номер на партида и сериен номер), прилагана доза ваксина (първа или последваща ваксинация, когато е приложимо).

Ваши лични данни, включително и тези относно Вашето здравословно състояние, се обработват на основание чл. 6, пар.1, букви „г“ и „д“, във връзка с чл. 9, пар. 2, букви „ж“, „з“ и „и“ от Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Данните се събират от съответните лаборатории и лечебни заведения, извършващи изследванията, НЗОК и Електронния имунизационен регистър. Достъпът до информацията в ИСПИ имат регионалните здравни инспекции.  Достъпът се осъществява чрез индивидуално предоставени потребител и парола в аналитична част на системата, изпратени по служебен път.

Министерство на здравеопазването съхранява Вашите лични данни за срок, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани.

Управление на човешки ресурси

За целите на управлението на човешките ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Министерство на здравеопазването.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Министерство на здравеопазването осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в законоустановените срокове.

При провеждането на процедури за наемане на служителите в Министерството се спазват изискванията на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Срокът на съхранение на личните данни на участниците и документите приети съгласно нормативната уредба е пет години след приключване на процедурата.

Данни от проведените конкурсни процедури се публикуват на официалната страница на Министерството, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Декларациите подадени от служителите при встъпване в длъжност се съхраняват в служебното/трудовото досие с изключение на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, които се приемат обработват и съхраняват в Инспектората на Министерство .

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Договорни отношения с контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, Министерство на здравеопазването обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, Търговски закон и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон.

Искания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Министерство на здравеопазването предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Министерство на здравеопазването може да предостави лични данни на лица, участващи в работни групи, комисии, съвети и т.н., при наличие на надделяващ обществен интерес на основание чл. 6, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес) във връзка с чл. 13, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, в следния обем:

- собствено и фамилно име;

- длъжност, ведомство;

- служебен официален адрес за кореспонденция.

Управление на обществени поръчки

Личните данни се събират и обработват съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Вътрешните правила за управление цикъла на обществените поръчки в Министерството на здравеопазването.

 В стандартните образци към Агенцията за обществени поръчки не се съдържат лични данни, а при публикуване на документите за всяка обществена поръчка в електронната ѝ преписка и в „Профила на купувача“ на Министерството на здравеопазването, намиращи се в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) се заличава защитената със закон информация, в т. ч. всички посочени лични данни като единни граждански номера, лични номера на чужденци, подписи на физически лица и др.

Всички документи, свързани с обществена поръчка, включително и представените оферти се съхраняват в сградата на Министерството на здравеопазването на хартиен носител и/или електронно в профила на купувача в ЦАИС ЕОП. За всяка проведена обществена поръчка се съставя досие, съдържащо събраните лични данни.

Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата ЦАИС ЕОП за срок 5 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичането на този срок те се архивират за срок 5 години в съответствие със Закона за електронното управление, съгласно чл. 122, ал. 1 от ЗОП.

Досиетата на проведените обществени поръчки на хартиен носител се съхраняват текущо в работни и архивни помещения за срок от 5 години от датата на приключване изпълнението на договорите за обществените поръчки или от датата на прекратяване на възлагането им (в случай, че не е сключен договор). След изтичане на срока от 5 години досиетата се предават в централния архив, с изключение на досиетата на обществените поръчки в изпълнение на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори, които се съхраняват в административните звена-заявители, отговорни за изпълнението на съответните проекти. Сроковете за съхранение на досиетата на обществените поръчки на хартиен носител могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

Всички членове на комисиите по обществени поръчки попълват и подписват декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и 13 от ППЗОП, че ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите от неправомерен достъп.

Изпълнение на проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз и други международни финансови институции и донори

Проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

В изпълнение на проекта е изработен интернет сайт www.specializanti-mh.info, в който специализанти се регистрират и си създават профили, достъпни с потребителско име и парола. В тази информационна система е налична база данни, съдържаща данни на лицата, които са се регистрирали с профили, а именно: три имена, ЕГН/ЛНЧ, пол, възраст, адрес, телефон, електронна поща, образование, специалност, трудова дейност, висше училище, договори/заповеди за обучение за придобиване на специалност, трудови договори, договори за финансиране по проекта.

Потребителите - регистрирани специализанти имат достъп до собствените си досиета. Всички данни и качени от потребителите документи са достъпни за членовете на екипа за управление на проекта - служители на Министерството на здравеопазването, опериращи като администратори в информационната платформа www.specializanti-mh.info. До личните данни на потребителите в системата се достига чрез потребителско име и парола (която може да се сменя) от членовете на екипа.

Също така специализантите попълват карта за участие по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при стартиране на финансирането по проекта и при приключване на участието си в него. Освен лична информация, картите съдържат специални категории лични данни относно етнически произход, здравословно състояние, пол, които се обработват за целите на отчитане изпълнението на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В хода на изпълнение на проекта, с цел извършване на проверка за статуса на социалното осигуряване на лицата, заявили получаване на стипендия по проекта, на НОИ също се предоставят данни – имена и ЕГН на съответните лица, на електронен носител с придружително писмо по служебен куриер. По същия начин НОИ предоставя справка с исканите данни за тези специализанти.

Цел на обработването: Идентифициране на кандидатите за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, извършване на подбор на отговарящите на критериите за включване в проекта, сключване на договори с тях, заплащане на таксите им за обучение за придобиване на медицинска специалност и предоставяне на стипендия за лица без доходи.

Предоставяните данни се използват само с цел изпълнение на дейностите и отчитане на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, и се предоставят на трето лице – Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Предоставянето е чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020), поддържана от Централното координационно звено.

Правно основание: Обработването на данни произтича от законово задължение на Управляващия орган на оперативната програма на основание чл. 50, параграфи 2 и 3 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета относно изготвянето на годишен доклад по програмата и във връзка с чл. 5 и Приложения 1 и 2 от Регламент 1304/02013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета, съдържащи данни за относно участниците.

При сключване на договор за финансиране на обучението си, всеки одобрен кандидат предоставя декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни, с която декларира съгласието си Министерство на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по цитирания проект, да обработва и предоставя личните данни на участника на Министерство на труда и социалната политика. Декларациите, подадени от специализантите при сключване на договора за финансиране, се съхраняват в Досието на проекта.

Срокът на съхранение е изчислен измежду два периода: три години считано от 31 декември на годината в която Сертифициращият орган е депозирал окончателно искане за плащане към Европейската комисия или пет години от възстановяването на окончателното плащане по проекта, който от двата срока настъпи по-късно. Срокът е определяем на основание чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. Срокът на съхранение се удължава до окончателното приключване на одити, възражения или съдебни дела относно изпълнението на проекта.

Осъществяване на видеонаблюдение

В Министерство на здравеопазването се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 6 месеца. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Правно основание:  чл. 6, пар. 1, буква „е“ от Общия регламент – легитимен интерес на администратора – сигурност и защита на служители, информация и имущество.

Достъп на лица до сградите на Министерство на здравеопазването

Обработването на лични данни на посетители на Министерство на здравеопазването се извършва от служител, в чиято длъжностна характеристика е възложено обработването им.

Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Министерство на здравеопазването и контрол на достъпа.

Правното основание: чл. 6, пар. 1, буква  „е“ от Общия регламент – легитимен интерес на администратора – сигурност и защита на служители, информация и имущество.

Отговори на жалби, сигнали, заявления за предоставяне на административни услуги, запитвания и др.

Жалби, сигнали, заявления, запитвания и други искания във връзка с упражняването на правомощията на Министерство на здравеопазването,  се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Министерство на здравеопазването, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на Министерството в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Когато подавате жалба, сигнал, заявление или задавате въпрос през предоставените за целта форми на институционалния сайт на Министерство на здравеопазването, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Министерство на здравеопазването използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга и не предоставя тази информация на трети лица.

Правно основание: чл. 6, пар. 1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент и Административнопроцесуалния кодекс

 

Подаване на декларации за несъвместимост на служителите заемащи публични длъжности в администрацията на Министерството на здравеопазването и на ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и декларации за имущество и интереси по чл. 29 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 35 от ЗПКОНПИ

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, икономическа идентичност: имотно и финансово състояние. При работа с декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се обработват данни свързани с гражданство и ЕГН на декларатора, неговите съпруг/съпруга и децата, както и данни за лицето, с което подалия декларация се намира във фактическо съжителство на съпружески начала.

Допълнително се обработва информация свързана с недвижимо имущество; моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства; парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания; вложения в инвестиционни и пенсионни фондове; налични ценни книги; задължения и кредити; чуждо движимо и недвижимо имущество което се използва от декларатора; участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол и данни за свързани лица, към дейността на които декларатора има частен интерес.

Цел на обработката е изискване по ЗПКОНПИ.

 

Издаване на удостоверения за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес.

Цел на обработката е издаване на удостоверение.

Правно основание: чл. 88, ал. 1 от Закона за храните

Издаване на удостоверения за регистрация на дейност по изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес.

Цел на обработката е издаване на удостоверение.

Правно основание: чл. 65а от Закона за здравето

Водене на публична база данни за физическите и юридическите лица, осъществяващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД).

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон, три имена на управителя на ДДД.

Цел на обработката е завеждане на данни в регистъра на законово основание.

Правно основание: чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето и чл.12 от Наредба № 1 от  2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Публичната база данни се поддържа, като се допълва във връзка с новопостъпили уведомления.

Водене на регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани  натурални минерални, изворни и трапезни води.

Обработват се данни за физическа идентичност (представители на юридическото лице): имена, адрес, телефон.

Цел на обработката е завеждане на данни в регистъра на законово основание.

Правно основание: чл. 24, ал. 2 от Закона за храните

Публичен Регистър на издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека.

Обработват се данни за физическа идентичност (представители на юридическото лице): имена, адрес, телефон.

Цел на обработката: издаване на здравен сертификат.

Правно основание: чл. 2 от Наредба № 9 от 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека

Издаване на разрешения за предоставяне на пазара на биоцид/група биоциди по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси или в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Обработват се данни за физическа идентичност: имена на лицата, управляващи или представляващи юридическото лице/търговеца.

Цел на обработката издаване на разрешение.

Правно основание: чл. 17б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. чл. 26 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти – антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Обработват се данни за физическа идентичност: имена на лицата, представляващи лечебното заведение и имена на ръководителите на програмите, ЕГН, данни от лична карта, e-mail.

Цел на обработването: издаване на разрешение.

Правно основание: чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Регистриране на служби по трудова медицина

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН, данни от лична карта, образование, трудова дейност.

Цел на обработката е регистриране на служба по трудова медицина.

Правно основание: чл. 25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Издаване на лицензии за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН, данни от лична карта, телефон, e-mail.

Цел на обработването: издаване на лицензия.

Правно основание: чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Издаване на лицензии за търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП;

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН, данни от лична карта, телефон, e-mail.

Цел на обработването: издаване на лицензия.

Правно основание: чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите..

Издаване на  лицензии за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН, данни от лична карта, телефон, e-mail.

Цел на обработването: издаване на лицензия.

Правно основание: чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Издаване на разрешения за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН, данни от лична карта, телефон, e-mail.

Цел на обработването: издаване на разрешение.

Правно основание: чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Издаване на разрешения на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл.3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП, за лечение до 30 дни

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН/ЛНЧ, данни от лична карта, телефон, данни за психично и физическо здраве на заявителя.

Цел на обработването: издаване на разрешение.

Правно основание: чл. 59, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Водене на регистър на постъпилите жалби в Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Обработват се данни за физическа идентичност: имена и адрес.

Цел на обработката е завеждане на данни в регистъра на законово основание.

Правно основание: чл. 10 от Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Регистърът на постъпилите жалби не е публичен.

Водене на Регистър на лечебни заведения, които извършват дейности по вземане, преработка, съхраняване и разпределение на кръв и кръвни съставки

Обработват се данни за физическа идентичност: имена на лицата участващи в управителния орган или представляващи лечебното заведение.

Цел на обработката е завеждане на данни в регистъра на законово основание.

Правно основание: чл. 5 от Наредба № 28 от 2004 г. за условията и реда за водене на регистри към Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Издаване или отказ за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, ЕГН/ЛНЧ, oбразование, адрес, месторождение, телефон, трудова дейност.

Цел на обработката е издаване на удостоверение.

Правно основание: Закона за признаване на професионални квалификации и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка;

Водене на регистър на придобилите специалност в системата на здравеопазването

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, ЕГН/ЛНЧ гражданство, специалност, образование, адрес, месторождение, телефон, трудова дейност, висше училище, сесия и година на полагане на държавния изпит, серия номер и дата за призната специалност.

Цел на обработката е завеждане на данни в регистъра на законово основание.

Правно основание: чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Водене на регистър на специализантите в системата на здравеопазването

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, специалност, образование, адрес, месторождение, телефон, трудова дейност, висше училище, сесия и година на полагане на държавния изпит за придобиване на призната специалност, професионална квалификация, номер и дата на сключения трудов договор.

Цел на обработката е завеждане на данни в регистъра на законово основание.

Правно основание: чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Издаване на удостоверения за признаване или за отказ за признаване на професионални квалификации и специалност в областта на здравеопазването, придобити в чужбина

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, специалност, образование, адрес, месторождение, телефон,  данни за психично и физическо здраве на заявителя, образование.

Цел на обработката е издаване на удостоверение.

Правно основание: чл. 4. ал. 1, т. 1 от Закон за признаване на професионални квалификации.

Водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи диализните центрове и тъканните банки.

Обработват се данни за физическа идентичност: имена на лицата участващи в управителния орган или представляващи лечебното заведение, образование, адрес.

Цел на обработката е завеждане на данни в регистъра на законово основание.

Правно основание: чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

Издаване на удостоверения за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава

Обработват се данни за физическа идентичност: имена, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, адрес, месторождение, телефон, данни от документ за самоличност, образование, данни за  психично и физическо здраве на заявителя.

Цел на обработката е издаване на удостоверение.

Правно основание: чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето и чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 4 от 2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава.

Управление на търговски дружества с държавно участие в капитала

Обработват се данни за физическа идентичност: имена и ЕГН на членовете на органите за управление и контрол на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала от системата на здравеопазването, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, данни за съдимост, за придобита образователно-квалификационна степен и др.

Целта на обработката е избор и определяне на управителните и контролните органи за управление на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала от системата на здравеопазването.

            Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на акционерите на съответното дружество, на съд, прокуратура, министерства и/или други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

             При провеждането на конкурсни процедури за избор на членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването се спазват изискванията и на специалната нормативна и подзаконова уредба – Закон за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закон за лечебните заведения, Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването и др.

Издаване на европейска професионална карта на лица, придобили професионална квалификация в Република България по регулираната професия „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка без предварителна проверка на професионалните квалификации

Обработват се данни за физическа идентичност: имена; придобита професионална квалификация или специалност в системата на здравеопазването;  финансово състояние на заявителя на услугата; данни за психично и физическо здраве на заявителя.

Цел на обработката е издаване на европейска професионална карта.

Правено основание: чл. 3, ал. 3 от Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта; Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.).

Издаване на европейска професионална карта на лица, придобили професионална квалификация по регулираната професия „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в друга държава-членка или които отговарят на условията на чл. 3, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО, които желаят да упражняват професията си на територията на Република България

Обработват се данни за физическа идентичност: имена; придобита професионална квалификация или специалност в системата на здравеопазването; финансово състояние на заявителя на услугата; данни за психично и физическо здраве на заявителя.

Цел на обработката е издаване на европейска професионална карта.

Правно основание: чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта; Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.).

Обработка на заявления за европейска професионална карта в случаите на лица с придобита в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации

Обработват се данни за физическа идентичност: имена; придобита професионална квалификация или специалност в системата на здравеопазването; финансово състояние на заявителя на услугата; данни за психично и физическо здраве на заявителя.

Цел на обработката е удостоверяване автентичност и валидност на документите на заявителите.

Правно основание: чл. 3, ал. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта; Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.).

Издаване на удостоверения за признаване на професионална квалификация на притежател на Европейска професионална карта в случай на заличаване на досие в Информационната система за вътрешния пазар.

Обработват се данни за физическа идентичност: имена; придобита професионална квалификация или специалност в системата на здравеопазването;  финансово състояние на заявителя на услугата; данни за психично и физическо здраве на заявителя.

Цел на обработката е издаване на удостоверение в случай на заличаване на досие в Информационната система за вътрешния пазар.

Правно основание: чл. 21 от Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта; Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 г. относно процедурата за издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 159/27 от 25 юни 2015 г.).

Използване на бисквитки

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на Министерство на здравеопазването използва следните бисквитки:

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете сайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до него, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили. Проследяването на тази информация ни дава възможност да правим подобрения на уеб сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия уеб сайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези сайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като Министерство на здравеопазването няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление от третите страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от сайта на Министерство на здравеопазването?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Ваши настройки за предпочитания преди да инициирате посещение на https://www.mh.government.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия сайт.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. В Интернет можете да намерите помощна информация относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузъри. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile

Всички „бисквитки“, които се ползват на нашия сайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на Министерство на здравеопазването събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузър ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт и кои страници сте достъпвали. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

Връзки към други уеб сайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на Министерство на здравеопазването към други уеб сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уеб сайтове, които посещавате.

Упражняване на правата по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Министерство на здравеопазването, за личните данни, които Министерство на здравеопазването обработва за Вас.

Вие имате следните права:

- право на достъп до информация, съдържаща Ваши лични данни;

- право на коригиране на лични данни;

- право на изтриване на лични данни;

- право на ограничаване на лични данни;

- право на преносимост на лични данни;

- право на възражение срещу обработването на лични данни;

- право на оттегляне на съгласието;

- право на жалба до Надзорен орган (Комисия за защита на личните данни).

В случай че желаете да упражните Ваше право от Регламент (ЕС) 2016/679, следва да подадете писмено заявление до Министерство на здравеопазването. Това го изисква чл. 37б, ал. 1 на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

По силата на чл. 37в от ЗЗЛД заявлението съдържа:

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Горепосочените условия са нормативно изискуеми, без които Министерство на здравеопазването, в качеството си на администратор на лични данни, не може да започне процедура за упражняване на Вашите правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД, можете да се обръщате директно към длъжностното лице по защита на данните на Министерство на здравеопазването на адрес: dpo@mh.government.bg.

Прикачени документи

Данни за контакт с  Длъжностно лице по защита на данните в Министерство на здравеопазването

Лице за контакт: Александър Масларски

адрес: Пл. „Света Неделя “ № 5

e:mail: dpo@mh.government.bg

Тел: 02/ 9301 461