Върни се горе

Информация за разрешените за употреба в Република България лекарствени продукти, отпускани по лекарско и без лекарско предписание, включително и листовките предназначени за пациентите могат да се открият на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата. Също така са публикувани и Регистри на разрешените за употреба лекарствени продукти и регистри на търговците и производители на лекарствени продукти.

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване със средства от държавния бюджет, Министерство на здравеопазването осигурява лекарствени продукти, предназначени за лечението на инфекциозни заболявания (ХИВ инфекция и туберкулоза) и психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост.

Редът за назначаване на лечение, предписване и отпускане на лекарствени продукти, предназначени за лечение на съответните заболявания се осъщесвяват в съответствие с Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване .

Лекарства, които се реинбурсират от НЗОК

Списък с лекарствени продукти, които Националата здравноосигурителна каса заплаща и критериите, по които се отпускат лекарствените продукти са публикувани на интернет страницата на НЗОК.