Върни се горе

Покана за избор на финансова институция за нуждите на „Център за психично здраве - София“

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД”

Повторна покана за оферти за изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 30.06.2018 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2018г.

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на УМБАЛ „Св. Анна“ София - АД

Соисък документи
DOC файл, 40,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Декларация запознаване
DOC файл, 29,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Срок за валидност на офертите
DOC файл, 27,0 KB, качен на 01.08.2018

doc document

АТМ
DOC файл, 26,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Админастративни сведения
DOC файл, 29,0 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Техническо предложение
DOC файл, 53,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Ценова оферта
DOC файл, 53,5 KB, качен на 01.08.2018

doc document

Повторна покана за оферти за изпълнител на застрахователна услуга - Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал” на МБАЛ „НКБ” ЕАД - гр. София

Покана за оферти за изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД – гр. София

Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Покана за оферти за изпълнител на застрахователна услуга - Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал” на МБАЛ „НКБ” ЕАД