Върни се горе

 • Конкурс за длъжността „Инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство“ в Инспекторат на Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

   

  Кратко описание на длъжността:

  Подпомага министъра в осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. Обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване.

 • Конкурс за длъжността „длъжностно лице по защита на личните данни“ в звено „Сигурност на информацията и защита на данните“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Изпълнява функции на лице по защита на личните данни. Съблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващите лични данни по защитата на същите, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, който участва във операциите по обработване и съответните одити.

 • Конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Електронно здравеопазване“

  • Ново

  Кратко описание на длъжността:

  Осъществява дейности, свързани с изготвяне на анализи, доклади, отчети и обработка на документи, реализиране на електронни административни услуги, поддържане на регистри и бази данни.

 • Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 3 щатни бройки

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Участва в изпълнението на определените дейности по подпомагане на министъра при осъществяване на правомощията му, свързани със защита правата на пациентите в системата на здравеопазването и участие в разработването на проекти на нормативни актове от национално значение в областта на защита правата на пациентите.     

 • Конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Осъществява дейности, свързани със събиране, систематизиране и обобщаване на информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на Министерството на здравеопазването. Подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица в областта на правата на пациентите. Изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на министъра на здравеопазването по защита правата на пациентите.

 • Конкурс за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Изготвяне на професионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища, разработване на стратегически документи и проекти на нормативни актове от национално значение в областта на защита правата на пациентите, даване на указания по прилагането на административни актове, координация между администрациите и организациите, работещи в сферата на правата на пациентите.

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „МBAL - „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“

  • Ново

  IИзисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;

  1.2. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.3. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

  1.4. да не са поставени под запрещение;

  1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.6. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

  1.7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.10. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.11. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените м задължения.

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-515/29.07.2021 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД, гр. София,  ЕИК 200105779 за позиции, както следва:

   

  1. Независим член – един;

   

  при следните условия:

   

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право, фармация, технически науки ...

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – проф. д-р Параскев Стоянов“ АД

  • Обновено

  IИзисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  1.2. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.3. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

  1.4. да не са поставени под запрещение;

  1.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.6. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

  1.7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.10. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.11. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 • Конкурс за длъжността директор на дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерството на здравеопазването - 1 щатна бройка

  Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1. образователно-квалификационна степен - магистър;

  2. минимален ранг за заемане на длъжността - V старши ранг и/или професионален опит - 7 години;

  3. професионална област - Социални, стопански и правни науки;

  4. професионално направление - Финанси, Маркетинг, Счетоводство и контрол, Стопанско управление;