Върни се горе

 • Конкурс за длъжността „главен секретар” в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Ръководи администрацията на Министерството на здравеопазването, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра на здравеопазването.

 • Kонкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика”

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за успешно провеждане на лекарствена политика, ориентирана към цели – качество, безопасност и ефикасност на лекарствени продукти.

  Осигуряване на достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и медицински изделия, според здравните потребности на населението.

 • Kонкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ на дирекция „Обществени поръчки“

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

  Изготвя становища, предложения и тълкования, относно законосъобразното прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

 • Конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Електронно здравеопазване“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

  • Обновено

  Описание на длъжността:

  Участва в изготвяне на стратегия за електронно здравеопазване, като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и др. Взема участие в изпълнение на дейности за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на национално и европейско ниво на базата на отворени стандарти, наложени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Участва в координирането и изграждането на логически обвързани информационни системи на министерството чрез усъвършенстване на интеграционна среда и създаване на система за управление на процесите за предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път и автоматизиран електронен документооборот между администрациите. Участва в изпълнението на проекти в областта на електронното здравеопазване финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на национално ниво

 • Kонкурс за възлагане управлението на на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - София област“ ЕООД, гр.София

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Регионална здравна инспекция - Габрово, Регионална здравна инспекция - Сливен, Регионална здравна инспекция - Благоевград и Регионална здравна инспекция - Кърджали

  Основна цел на длъжността:

  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на регионалната здравна инспекция, както и връзките й с други организации.

 • Kонкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация –ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник” ЕООД, гр. Перник

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.