Върни се горе

 • Kонкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“

  • Обновено

    

 • Kонкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД, гр. София

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  РД-16-206/02.09.2022 г.

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД, гр. София, ЕИК 831605845, за позиции, както следва:

  1. Представител на държавата – един;

  2. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на

  чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

  при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или ...

 • Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и изпълнение на проекти и програми“, дирекция „Международни проекти и програми“

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Подпомага процеса на изготвяне на стратегии, програми, концепции и планове в областта на здравеопазването. Подпомага процеса на изпълнение и мониториране изпълнението на дейности по проекти и програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други международни финансови институции и донори.

 • Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването, населено място гр. София за заемане на длъжността „главен вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“

  • Ново

  Основна цел на длъжността:

  Главният вътрешен одитор, чрез изпълнение на служебните си задължения, помага на Министерство на здравеопазването да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Главният вътрешен одитор изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на администрацията.

 • Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Промоция на здравето и профилактика“, дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерството на здравеопазването

  Кратко описание на длъжността:

  Изпълнява политиката, стратегията и концепциите на МЗ в областта на: диагностиката,  лечението и превенцията на туберкулозата, ХИВ/СПИН, сексуално предаваните инфекции (СПИ), вирусни хепатити Б и С; осъществяване на ефективен епидемиологичен надзор на тези заболявания; промоция на здраве и профилактика на хроничните незаразни заболявания.

 • Конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административни актове и договори“, дирекция „Правна“ на Министерството на здравеопазването

  Кратко описание на длъжността:

  Осигуряване на законосъобразност на проектите на административни актове на министъра на здравеопазването и на проектите на договори, сключвани от Министерството на здравеопазването. Осъществяване на процесуално представителство и правна защита на министъра на здравеопазването и на Министерството на здравеопазването.

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛО“ ЕАД

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-214/14.09.2022 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на

  „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, ЕИК 000662776, за позиции, както следва:

  1. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на
   чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

   

  при следните условия:

   

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.2 ...

 • Kонкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на “МБАЛ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-602/ 26.10.2021 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД, гр. Монтана, ЕИК 111047073, за позиция, както следва:

   

  1. независим член – един;

   

  при следните условия:

   

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право, фармация, технически науки или от ...

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на “УМБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕАД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-592/20.10.2021г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св.Иван Рилски” ЕАД, гр.София, ЕИК 000715054, за позиция, както следва:

   

  1. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на
   чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

   

  при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария ...

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД

  • Обновено

  IИзисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

  1.5. да не са поставени под запрещение;

  1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

  1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.