Върни се горе

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София

  • Ново

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-58/03.02.2023 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ЕИК 000662769, за позиции, както следва:

   

  1. Независим член – един;

   

  при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, дентална ...

 • Конкурс за избор на управител на „СБПЛРВБ - Мездра“ ЕООД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-337/28.11.2022 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 и § 3, ал. 4 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - МЕЗДРА“ ЕООД, гр. Мездра, ЕИК  000192383, при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър ...

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-350/02.12.2022 г.

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ЕИК 000662769, за позиции, както следва:

  1. Независим член – един;
  2. Представител на държавата – един;

  при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една ...

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "МБАЛ - проф. д-р Параскев Стоянов" АД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-356/07.12.2022 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на "Многопрофилна болница за активно лечение  - проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч, ЕИК 110503990, за позиции, както следва:

   

  1. Представител на държавата – един;

  2. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на

  чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

  при следните условия:

   

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското ...

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-359/08.12.2022 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130345786, за позиции, както следва:

  1. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на
   чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

   

  при следните условия:

   

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство ...

 • Конкурс за длъжността „главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство“ в „Инспекторат“

  • Обновено

  Kратко описание на длъжността:

  Подпомага министъра в осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. Обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване.

 • Конкурс са длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

  IИзисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

  1.5. да не са поставени под запрещение;

  1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

  1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "МБАЛ "Христо Ботев" - Враца" АД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-340/28.11.2022 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на "Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца" АД, гр. Враца, ЕИК 106518890, за позиции, както следва:

  1. Представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

  при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария ...

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УМБАЛ - Бургас“ АД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

   

  РД-16-338 от 28.11.2022 г.

   

   

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

   

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите  на Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас“ АД, ЕИК 102274111, за позиции, както следва:

   

  1. Независим член – един;

   

  при следните условия:

   

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. да притежават образователно-квалификационна  степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, право, фармация, технически науки или професионално направление „икономика ...