Върни се горе

 • Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Анализи“, дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерство на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  1. образователно-квалификационна степен – бакалавър;

  2. минимален ранг за заемане на длъжността - III младши ранг и/или професионален опит – 4 години;

  - професионална област - Социални, стопански и правни науки;

  - професионално направление – Икономика.

 • Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността „главен инспектор“ в Инспекторат

  • Обновено

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  - степен на завършено образование –  висше;

  - образователно-квалификационна степен – магистър;

  - предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки и Технически науки;

  - предпочитано професионално направление – Икономика и Машинно инженерство;

  - минимален професионален опит – 4 години и/или придобит ІІI младши ранг;

 • Конкурс за длъжността „инспектор“ в Инспекторат на Министерство на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността: Подпомага министъра  в осъществяването на контролните му функции по отношение на административната дейност на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. Обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното решаване.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Дом за медико-социални грижи за деца - Благоевград

  Основна цел на длъжността:

  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дома, както и връзките му с други организации.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД, гр. София

  С Заповед № РД-16-189/19.06.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД, гр. София,  при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими документи:

  За участие в ...

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян” ЕООД, гр. Троян

  С Заповед № РД-16-188/19.06.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян” ЕООД, гр. Троян,  при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими документи:

  За участие в конкурса ...

 • Конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве - София” ЕООД, гр. София

  С Заповед № РД-16-187/19.06.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве - София” ЕООД, гр. София,  при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими документи:

  За участие в конкурса се подава Заявление по ...

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново

  С Заповед № РД-16-186/19.06.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново,  при следните условия:

   

  1. Обявявам конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново,  при следните условия:

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления ...

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Силистра

  Основна цел на длъжността:

  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на центъра, както и връзките му с други организации.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  С Заповед № РД-16-101/14.05.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за  активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД, гр. София,  при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими документи:

  За участие ...