Върни се горе

 • Kонкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „НСБФТР“ ЕАД, гр. София

  • Обновено

  IИзисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, икономика, право, фармация, технически науки (за кандидатите по позиции 1 и 2);

  1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт (за кандидатите по позиция 3);

  1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

  1.5. да не са поставени под запрещение;

  1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

  1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

  1.13. да не е служител в публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1);

  1.14. да не е акционер в същото публично предприятие (за кандидатите по позиция 1);

  1.15. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1);

  1.16. да не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество (за кандидатите по позиция 1);

  1.17. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1).

 • Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности“, дирекция „Медицински дейности“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

   

  Кратко описание на длъжността:

  Разработване на експертни анализи и изготвяне на становища, отговори на запитвания на физически и юридически лица в областта на спешната медицинска помощ и специализираните медицински дейности.

 • Конкурс за длъжността „Държавен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

  Изготвя експертни анализи, предложения и становища, относно прилагането на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

 • Конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване".

  Изготвя становища относно законосъобразното прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

  Осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и на министерството по делата пред Комисията за защита на конкуренцията и всички съдебни инстанции в страната в областите на дейност на дирекцията, след писмено упълномощаване от министъра и предоставя информация за хода на делата, която се вписва в информационната база данни за водените от министерството дела.

 • Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Образование и квалификация“, дирекция „Медицински дейности“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за изпълнение на определените дейности по подпомагане на министъра при осъществяване на правомощията му по планиране, координация и контрол на дейностите по провеждане на обучение за придобиване на специалност и следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „УСБАЛ по ортопедия „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД

  • Ново

  IИзисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, икономика, право, фармация, технически науки;
  3. да имат най-малко 5 години професионален опит;
  4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;
  5. да не са поставени под запрещение;
  6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;
  8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
  11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
  12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.
  13. да не е служител в публичното предприятие;
  14. да не е акционер в същото публично предприятие;
  15. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
  16. да не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
  17. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.
 • Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Подпомага министъра на здравеопазването при упражняване на дейностите по управление на търговските дружества с държавно участие в капитала и на дейностите в областта на концесиите в здравеопазването.

 • Конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

    

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „МБАЛББ „СВ. СОФИЯ“ ЕАД, гр. София

  • Обновено

  IИзисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, икономика, право, фармация, технически науки (за кандидатите по позиции 1 и 2);

  1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт (за кандидатите по позиция 3);

  1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

  1.5. да не са поставени под запрещение;

  1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

  1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

  1.13. да не е служител в публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1);

  1.14. да не е акционер в същото публично предприятие (за кандидатите по позиция 1);

  1.15. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1);

  1.16. да не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество (за кандидатите по позиция 1);

  1.17. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие (за кандидатите по позиция 1).

 • Конкурс за избор на управител на „СБАЛОЗ - София област“ ЕООД, гр. София

  • Обновено

  IИзисквания към кандидатите:

  1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.;

  1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.4. да са почтени и да имат добра репутация;

  1.5. да не са поставени под запрещение;

  1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

  1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.