Върни се горе

 • Конкурс за длъжността „Държавен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността: Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

  Изготвя високо професионални експертни анализи, предложения и становища, относно прилагането на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

 • Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Министерството на здравеопазването, гр. София за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „КAO“

  • Обновено

  Минимални изисквания , предвидени в нормативен акт за заемане на длъжността:

  - степен на завършено образование –  висше;

  - образователно-квалификационна степен – бакалавър;

  - предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт;

  - предпочитано професионално направление – Политически науки, Социални дейности, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Администрация и управление, Икономика, Здравни грижи;

  - минимален професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг;

  - допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: Компютърна грамотност.

 • Конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ на Министерството на здравеопазването – 1 щатна бройка

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността: Осъществяване на превантивна контролна дейност в съответствие с изискванията на ЗФУКПС, подзаконовите нормативни актове към него и утвърдените „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и система за двоен подпис“ в Министерството на здравеопазването.

 • Kонкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД, гр. София

  • Обновено

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Kонкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД, гр. София

  • Обновено

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за длъжността „директор” на Национален център за трансфузионна хематология

  Изисквания към кандидатите:

  1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

  1.2. да притежават призната специалност по трансфузионна хематология;

  1.3. да притежават квалификация по здравен мениджмънт.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД, гр. София

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.