Върни се горе

 • Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за преминаване на държавна служба в МЗ за заемане на длъжността „главен експерт“, две щатни бройки, в отдел „Бюджет“, дирекция БФ в МЗ, по реда на чл. 81а от ЗДСл, длъжностно ниво Експертно ниво 2

  • Обновено

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  - степен на завършено образование –  висше;

  - образователно-квалификационна степен – бакалавър;

  - предпочитана професионална област – социални, стопански и правни науки;

  - предпочитано професионално направление – икономика, социални дейности;

  - минимален професионален опит – 4 години и/или придобит ІІI младши ранг.

 • Конкурс за възлагане управлението на “УМБАЛ - Александровска” ЕАД, гр.София

  С Заповед № РД-16-30/20.02.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Александровска” ЕАД, гр.София, при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими документи:

  За участие в конкурса се подава заявление, към което ...

 • Конкурс за възлагане управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести “Св.София” ЕАД, гр.София

  С Заповед № РД-16-29/20.02.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на “МБАЛББ “Св.София” ЕАД, гр.София, при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими документи:

  За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни ...

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София

  С Заповед № РД-16-18/04.02.2019 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София, при следните условия:

   

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  3. Необходими ...

 • Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Електронно здравеопазване“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

  • Обновено

  Минимални изисквания:

  - образование – висше

  - образователна степен – професионален бакалавър по …;

  - професионална област – технически науки;

  - професионално направление – компютърни технологии в инженерната дейност;

  - професионален опит – не се изисква и/или придобит V младши ранг.

 • Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Планиране, анализ и контрол”

  • Обновено

  Минимални изисквания:

  - образование – висше с образователна степен – бакалавър;

  - професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

  - професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ - Русе

  Основна цел на длъжността:

  Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ - Русе.

 • Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Транспорт“, дирекция „Административни дейности”

  • Обновено

  1. Минимални изисквания:

  - образование – висше с образователна степен – бакалавър;

  - професионална област - социални, стопански и правни науки;

  - професионално направление – администрация и управление;

  - професионален опит – 2 години и/или придобит IV младши ранг.

 • Конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Търговски дружества и собственост”

  • Обновено

  Минимални изисквания:

  - образование – висше с образователна степен – магистър;

  - професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

  - професионален опит – 5 години в областта на анализиране на финансово-икономическата информация и/или придобит II младши ранг.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Регионална здравна инспекция - Кърджали

  Основна цел на длъжността:

  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на регионалната здравна инспекция, както и връзките й с други организации.