Върни се горе

 • Kонкурс за избор на управител на „СБР - Котел“ ЕООД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  РД-16-163/27.03.2023 г.

  На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37,  ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

  Н А Р Е Ж Д А М:

  Откривам конкурс за избор на управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - КОТЕЛ“ ЕООД, гр. Котел, ЕИК 119527829, при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  2. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност ...

 • Конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в дирекция „Защита на правата на пациентите“

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Осигуряване на законосъобразност на дейностите, свързани със защита правата на пациентите в системата на здравеопазването и участие в разработването на проекти на нормативни актове от национално значение в областта на защита правата на пациентите.

 • Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Отговаря за изпълнението на подписаните договори по поддръжка и ремонт на сграден фонд, договори за услуги, поддръжка на техника, машини и съоръжения на Министерството на здравеопазването, управлението и разпореждането с материални активи, стопански инвентар и др. Стриктно водене и осъществяване на контрол по изпълнението на договори съгласно Регистъра на договорите в отдел „Стопански дейности“. Извършване проверка на достоверността и съдържанието на финансовите документи, в съответствие с подписаните договори  по абонаментно техническо поддържане на сградния фонд и техника, по текущи стопански разходи и даване на предложения за утвърждаване от директора на дирекцията. Водене на Регистър на изразходваните суми по договори в отдел „Стопански дейности“.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ по въздуха

  Основна цел на длъжността:

  Ръководи, координира и контролира цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ), свързана с оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица на местопроизшествието и по време на транспортирането им по въздуха с вертолет.

 • Конкурс за длъжността началник на отдел „Инвестиции и реформи по Плана за възстановяване и устойчивост“ в дирекция „Международни проекти и програми“

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Организиране и координиране точното и законосъобразно изпълнение, комуникацията и координацията със Структурата за наблюдение и докладване, за всяка от инвестициите от ПВУ,  по които Министерството на здравеопазването е краен получател.

  Организиране и координиране процесите по изпълнението на реформите, за които Министерството на здравеопазването отговаря.

  Организиране и координиране дейността на служителите в отдела в областта на подготовката, изпълнението и отчитането на инвестиции и реформи за нуждите на сектор „Здравеопазване“, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Участие в изготвяне на стратегии, програми, концепции и планове в областта на здравеопазването. Участие в реализирането на политиките на Министерството на здравеопазването.

 • Конкурс за длъжността „финансов контрольор“ в Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  Кратко описание на длъжността:

  Осъществяване на превантивна контролна дейност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, подзаконовите нормативни актове към него и утвърдените „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол  и система за двоен подпис“ в Министерството на здравеопазването.

 • Конкурс за избор на контрольор на „СБАЛПФЗ - София област“ ЕООД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  РД-16-167/27.03.2023 г.

  На основание чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

  Н А Р Е Ж Д А М:

   

  Откривам конкурс за избор на контрольор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ“ ЕООД, ЕИК 000770225, при следните условия:

   

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право или от професионално направление „икономика“;

  3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно ...

 • Конкурс за избор на контрольор на „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София

  • Обновено

    

 • Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“ АД

  • Обновено

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация  или от професионално направление „икономика“;

  1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

  1.5. да не са поставени под запрещение;

  1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1.7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

  1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

  1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

 • Конкурс за избор на контрольор на „ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ ЕООД

  • Обновено

  З А П О В Е Д

  РД-16-145/16.03.2023 г.

  На основание чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

  Н А Р Е Ж Д А М:

  Откривам конкурс за избор на контрольор на „ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД, гр. Трявна,
  ЕИК 817073726,
  при следните условия:

  I. Изисквания към кандидатите:

  До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, право или от професионално направление „икономика“;

  3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

  4. да са почтени ...