Върни се горе

 • Конкурс за възлагане управлението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител /ЗДСл/ за преминаване на държавна служба в Министерство на здравеопазването за заемане на длъжността Директор на дирекция „Международни дейности”

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  - степен на завършено образование –  висше;

  - образователно-квалификационна степен – магистър;

  - предпочитана професионална област – Социални, стопански и правни науки;

  - предпочитано професионално направление – Обществени комуникации и информационни науки;

  - минимален професионален опит – 7 години в областта на масовите комуникации и международните отношения или придобит V старши ранг;

 • Конкурс за длъжността „директор” на дирекция „Бюджет и финанси”

  Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  а/ минимални:

  а.а/ да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“

  - професионална област - Социални, стопански и правни науки;

  - професионално направление – Икономика;

  а.б/ професионален опит - 7 години и/или придобит V старши ранг (ако притежават такъв);

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

  Основна цел на длъжността:

  Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, както и връзките му с други организации.

 • Конкурс за възлагане управлението на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД, Велинград

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или  образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за рехабилитация - Котел” ЕООД, гр. Котел

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани

 • Конкурс за длъжността Началник на отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси”.

  • Обновено

  1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  - да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионални направления – Право, Администрация и управление, Икономика;

  - професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг;

 • Конкурс за възлагане управлението на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Kонкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД, гр. София, при следните условия

  2. Изисквания към кандидатите:

  2.1.      да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

  2.2.      да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

  2.3.      да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 • Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ, гр. Ловеч

  Основна цел на длъжността:

  Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ - Ловеч.