Върни се горе

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“  по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природни бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.

Министерство на здравеопазването е Изпълнителен орган по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“  по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природни бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.“. Наименованието на проекта е  „Извършване на ремонтно – възстановителни дейности на „МБАЛ – Силистра“ АД, гр. Силистра“.

Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел „Сближаване”.
Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е „развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.


Проекти по Оперативната програма „Регионално развитие 2007-2013”

Оперативната програма „Регионално развитие 2007-2013” (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка – „Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие.


Проекти по Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013”  

Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013" (ОПТП) цели подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България. ОПТП е разработена като хоризонтална програма, съгласувана с техническата помощ по другите шест оперативни програми.


„Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” (фаза 2)

Проект BG2005/017-353.01.03 “Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” (фаза 2) на Програма ФАР, който стартира официално на 28 февруари 2008 г., приключи своята дейност през месец юли 2009 г. Целеви области са Разград, Видин, Сливен, Монтана, Ямбол и Добрич.


„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (фаза 3)

Министерство на здравеопазването е бенефициент по Компонент 3 – Предоставяне на психично-здравни услуги в общността на проект BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (фаза 3) на Програма ФАР 2006.


„Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България”​

Проект BUL1R205/BUL1R303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България” е инициативата на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Фонда на ООН за население към подобряване на живота на младите хора в четири от най-засегнатите в страната области: Враца, Ловеч, Сливен и Търговище.