Върни се горе

Ръководен екип

Д-р Стойчо Кацаров

Д-р Стойчо Кацаров

Министър на здравеопазването

Д-р Тома Томов

Д-р Тома Томов

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Димитър Петров

Д-р Димитър Петров

Заместник-министър на здравеопазването

Д- р Александър Златанов

Д- р Александър Златанов

Заместник-министър на здравеопазването

Екип на кабинета

Лидия Стойкова-Чорбанова

Лидия Стойкова-Чорбанова

Началник на кабинета

Парламентарен секретар

Христина Гетова

Христина Гетова

Главен секретар

Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев

Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

Обща администрация

Дирекция „Канцелария и административно обслужване"

Организира документооборота и архивната дейност в министерството, предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в автоматизираната система за управление на документооборота.

Дирекция „Човешки ресурси"

Разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол"

Планира, координира и провежда медийната политика на Министерството и публичното представяне на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на Министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на Министерството.

Дирекция „Правна“

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на Министерството и дава становища във връзка с прилагането им.

Дирекция „Стопански дейности"

Разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му, отговаря за и осъществява контрол при охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството.

Специализирана администрация

Дирекция „Медицински дейности“

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областта на медицинските дейности, медицинското образование и квалификация, здравната закрила на децата, репродуктивното здраве, асистираната репродукция.

Дирекция „Здравен контрол"

Подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с профилактиката на заразните болести и ограничаването на тяхното разпространение и храненето на различни групи от населението.

Дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите”

Изпълнява задачи от Националната стратегия за борба с наркотиците, координира работата на експертните групи по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) към Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП, създадени със заповед на министъра.

Дирекция „Лекарствена политика”

Подпомага министъра при провеждане на лекарствената политика и политиката относно медицинските изделия като част от националната здравна политика. Събира и обработва данни относно използваните лекарствени продукти в лечебните заведения, извършва анализи, оценки и прогнози по проблемите на лечението с лекарствени продукти.

Дирекция „Бюджет и финанси”

Участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в системата на здравеопазването. Участва във формирането на бюджета на националните програми и проекти в областта на здравеопазването.

Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” 

Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани с координацията и членството в Европейския съюз. Организира, координира и контролира изпълнението на цялостната работа на министерството по въпросите на Европейския съюз, включително отговаря за международната кореспонденция на министъра и членовете на политическия кабинет.

Дирекция „Международни проекти и програми”

Изпълнява функциите на координиращо звено при идентифициране на възможности и разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването.

Дирекция „Електронно здравеопазване”

Координира изготвянето, актуализирането и провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и др.

Дирекция „Търговски дружества и собственост“

Изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.

Дирекция „Обществени поръчки“

Планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в министерството в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане.

Инспекторат

Цели

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на министерството;

2. Независима и обективна оценка на дейността на министерството;

3. Подобряване работата на министерството.

Основни функции

  1. Иизвършва планови и извънпланови проверки на структури, административни дейности и процеси в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му в структури на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на служители в министерството
  4. Извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  5. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на лицата, задължени да подават декларации по същия закон пред министъра

Звено "Вътрешен одит"

Цел и обхват

Основната цел на звено "Вътрешен одит" е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Звено „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Одиторите имат право да извършват проверки в структури и лица извън организацията, в която осъществяват дейността си.

Оосновни функции

  1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор
  2. Изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра
  3. Проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите