Върни се горе

Ръководен екип

Д-р Галя Кондева

Д-р Галя Кондева

Министър на здравеопазването

Д-р Бойко Пенков

Д-р Бойко Пенков

Заместник-министър на здравеопазването

Доц. д-р Петко Стефановски, дм

Доц. д-р Петко Стефановски, дм

Заместник-министър на здравеопазването

Добромира Карева

Добромира Карева

Заместник-министър на здравеопазването

Екип на кабинета

Теодора Табакова

Теодора Табакова

Началник на кабинета

Янка Кюркчиева

Янка Кюркчиева

Парламентарен секретар

......

......

Главен секретар

Доц. Ангел Кунчев

Доц. Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

Обща администрация

Дирекция „Канцелария и административно обслужване"

Организира документооборота и архивната дейност в министерството, предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в автоматизираната система за управление на документооборота.

Дирекция „Човешки ресурси"

Разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството, участва в разработването на политики за оптимизиране на организационната структура на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и методически подпомага изпълнението им.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол"

Планира, координира и провежда медийната политика на Министерството на здравеопазването и публичното представяне на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на Министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на Министерството.

Дирекция „Правна“

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на Министерството и дава становища във връзка с прилагането им. Проучва от правна страна резултатите от прилагането на законите и изготвя предложения за изменение и систематизиране на законодателството.

Дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки"

Разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му, отговаря за и осъществява контрол при охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството. Планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в министерството в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки

Специализирана администрация

Дирекция „Лечебни дейности“

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областите на дейност на дирекцията и извършва оценката на въздействие. Подпомага министъра при провеждане на политиките, свързани с дейностите по репродуктивно здраве, детско здраве, редки болести, асистирана репродукция и трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и в областта на психичното здраве. Подпомага министъра при провеждане на политиките, свързани с дейностите по осигуряване на кръв и кръвни продукти.

Дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите"

Подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с опазване на здравето на гражданите, държавния здравен контрол, профилактиката на заразните болести и ограничаването на тяхното разпространение и храненето на различни групи от населението. Изготвя, ръководи, координира и контролира изпълнението, отчитането и оценката на дейностите по национални профилактични, здравнообразователни и други програми, планове за действие и проекти в областта на общественото здраве, включително надзора на заразните болести и имунопрофилактиката.

Дирекция „Лекарствена политика”

Подпомага министъра при провеждане на лекарствената политика и политиката относно медицинските изделия като част от националната здравна политика. Събира и обработва данни относно използваните лекарствени продукти в лечебните заведения, извършва анализи, оценки и прогнози по проблемите на лечението с лекарствени продукти. Координира работата на експертните групи по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) към Експертния съвет по чл. 14 от същия закон, създадени със заповед на министъра, координира дейността на общинските съвети по наркотични вещества и на превантивните информационни центрове към тях в общините.

Дирекция „Бюджет и финанси”

Участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в системата на здравеопазването. Участва във формирането на бюджета на националните програми и проекти в областта на здравеопазването. Изготвя проекта и контролира изпълнението на годишния бюджет на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” 

Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани с координацията и членството в Европейския съюз. Организира, координира и контролира изпълнението на цялостната работа на министерството по въпросите на Европейския съюз, включително отговаря за международната кореспонденция на министъра и членовете на политическия кабинет.

Дирекция „Изпълнение на проекти, програми и стратегии”

Изпълнява функциите на координиращо звено при идентифициране на възможности и разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването. Координира изпълнението на национални и международни здравни проекти и програми в областта на общественото здраве и държавния здравен контрол.

Дирекция „Здравно-информационни системи”

Координира изготвянето, актуализирането и провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Отговаря за интегриране на системите и услугите в министерството към централните системи на електронното управление.

Дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“

Изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала. Осъществява дейностите, свързани с управлението на държавните търговски дружества, провежда конкурси и подготвя договори за възлагане на управлението.

Дирекция „ Защита правата на пациентите“

Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, които са свързани със защита на правата на пациентите. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, които са свързани с правата на пациентите.

Инспекторат

Цели

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на министерството;

2. Независима и обективна оценка на дейността на министерството;

3. Подобряване работата на министерството.

Основни функции

  1. Иизвършва планови и извънпланови проверки на структури, административни дейности и процеси в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му в структури на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на служители в министерството
  4. Извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  5. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на лицата, задължени да подават декларации по същия закон пред министъра

Звено "Вътрешен одит"

Цел и обхват

Основната цел на звено "Вътрешен одит" е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Звено „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Одиторите имат право да извършват проверки в структури и лица извън организацията, в която осъществяват дейността си.

Оосновни функции

  1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор
  2. Изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра
  3. Проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите