Върни се горе

Ръководен екип

Д-р Асен Меджидиев

Д-р Асен Меджидиев

Министър на здравеопазването

Д-р Александър Златанов

Д-р Александър Златанов

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Динко Странски

Д-р Динко Странски

Заместник-министър на здравеопазването

Катя Ивкова

Катя Ивкова

Заместник-министър на здравеопазването

Екип на кабинета

Доц. Момчил Мавров

Доц. Момчил Мавров

Началник на кабинета

Парламентарен секретар

Георги Липчев

Георги Липчев

Главен секретар

Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев

Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

Обща администрация

Дирекция „Канцелария и административно обслужване"

Организира документооборота и архивната дейност в министерството, предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в автоматизираната система за управление на документооборота.

Дирекция „Човешки ресурси"

Разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството, участва в разработването на политики за оптимизиране на организационната структура на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и методически подпомага изпълнението им.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол"

Планира, координира и провежда медийната политика на Министерството на здравеопазването и публичното представяне на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на Министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на Министерството.

Дирекция „Правна“

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на Министерството и дава становища във връзка с прилагането им. Проучва от правна страна резултатите от прилагането на законите и изготвя предложения за изменение и систематизиране на законодателството.

Дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки"

Разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му, отговаря за и осъществява контрол при охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството. Планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в министерството в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки

Специализирана администрация

Дирекция „Лечебни дейности“

Разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областите на дейност на дирекцията и извършва оценката на въздействие. Подпомага министъра при провеждане на политиките, свързани с дейностите по репродуктивно здраве, детско здраве, редки болести, асистирана репродукция и трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и в областта на психичното здраве. Подпомага министъра при провеждане на политиките, свързани с дейностите по осигуряване на кръв и кръвни продукти.

Дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол"

Подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с опазване на здравето на гражданите, държавния здравен контрол, профилактиката на заразните болести и ограничаването на тяхното разпространение и храненето на различни групи от населението. Изготвя, ръководи, координира и контролира изпълнението, отчитането и оценката на дейностите по национални профилактични, здравнообразователни и други програми, планове за действие и проекти в областта на общественото здраве, включително надзора на заразните болести и имунопрофилактиката.

Дирекция „Лекарствена политика”

Подпомага министъра при провеждане на лекарствената политика и политиката относно медицинските изделия като част от националната здравна политика. Събира и обработва данни относно използваните лекарствени продукти в лечебните заведения, извършва анализи, оценки и прогнози по проблемите на лечението с лекарствени продукти. Координира работата на експертните групи по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) към Експертния съвет по чл. 14 от същия закон, създадени със заповед на министъра, координира дейността на общинските съвети по наркотични вещества и на превантивните информационни центрове към тях в общините.

Дирекция „Бюджет и финанси”

Участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в системата на здравеопазването. Участва във формирането на бюджета на националните програми и проекти в областта на здравеопазването. Изготвя проекта и контролира изпълнението на годишния бюджет на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” 

Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани с координацията и членството в Европейския съюз. Организира, координира и контролира изпълнението на цялостната работа на министерството по въпросите на Европейския съюз, включително отговаря за международната кореспонденция на министъра и членовете на политическия кабинет.

Дирекция „Международни проекти и програми”

Изпълнява функциите на координиращо звено при идентифициране на възможности и разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването. Координира изпълнението на национални и международни здравни проекти и програми в областта на общественото здраве и държавния здравен контрол.

Дирекция „Електронно здравеопазване”

Координира изготвянето, актуализирането и провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Отговаря за интегриране на системите и услугите в министерството към централните системи на електронното управление.

Дирекция „Търговски дружества и собственост“

Изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала. Осъществява дейностите, свързани с управлението на държавните търговски дружества, провежда конкурси и подготвя договори за възлагане на управлението.

Дирекция „ Защита правата на пациентите“

Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, които са свързани със защита на правата на пациентите. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, които са свързани с правата на пациентите.

Инспекторат

Цели

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на министерството;

2. Независима и обективна оценка на дейността на министерството;

3. Подобряване работата на министерството.

Основни функции

  1. Иизвършва планови и извънпланови проверки на структури, административни дейности и процеси в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му в структури на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на служители в министерството
  4. Извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  5. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на лицата, задължени да подават декларации по същия закон пред министъра

Звено "Вътрешен одит"

Цел и обхват

Основната цел на звено "Вътрешен одит" е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Звено „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Одиторите имат право да извършват проверки в структури и лица извън организацията, в която осъществяват дейността си.

Оосновни функции

  1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор
  2. Изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра
  3. Проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите