Върни се горе

Ръководен екип

Проф. Николай Петров

Проф. Николай Петров

Министър на здравеопазването

Магистър-фармацевт Лидия Нейчева

Магистър-фармацевт Лидия Нейчева

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Мирослав Ненков

Д-р Мирослав Ненков

Заместник-министър на здравеопазването

Светлана Йорданова

Светлана Йорданова

Заместник-министър на здравеопазването

Екип на кабинета

Николина Сотирова

Николина Сотирова

Началник на кабинета

Д-р Петър Петков

Д-р Петър Петков

Парламентарен секретар

Елена Маркова

Елена Маркова

Главен секретар

Д-р Ангел Кунчев

Д-р Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

Обща администрация

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в системата на здравеопазването, и определя бюджета на национални програми и проекти в областта на здравеопазването.

Дирекция "Административно-информационно обслужване и човешки ресурси"

Организира и осъществява дейностите по планиране, управление и развитие на човешките ресурси в Министерството. Отговаря за регистриране и движение на документалния фонд. Организира и осигурява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица.

Дирекция "Връзки с обществеността"

Планира, координира и провежда медийната политика на Министерството и публичното представяне на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на Министерството и осигурява публичност и прозрачност на дейността на Министерството.

Специализирана администрация

Дирекция „Медицински дейности“

Разработва и съгласува нормативни актове, национални програми и стратегии областта на здравната политика и подпомага министъра при нейното провеждане.

Дирекция „Държавен здравен контрол"

Подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с опазване на здравето на гражданите и държавния здравен контрол.

Дирекция „Политика по промоция на здраве и профилактика на болестите”

Подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с дейностите по ограничаване разпространението на заразните болести.

Дирекция „Лекарствена политика”

Подпомага министъра при провеждане на лекарствената политика и на политиката за намаляване търсенето на наркотични вещества. Планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти за лечебните заведения.

Дирекция „Информационна и комуникационна политика в здравеопазването”

Координира изготвянето, актуализирането и провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление.

Дирекция „Здравна политика и анализи” 

Събира и обобщава информация от всички информационни масиви и бази данни в системата на Министерството и разработва анализи, стратегии и планове в областта на здравеопазването.

Дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества”

Подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или акции на търговски дружества.

Дирекция „Международни дейности, проекти и програми”

Организира, координира и контролира изпълнението на цялостната работа на Министерството по въпросите и задълженията спрямо Европейския съюз.

Дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“

Участва в разработването на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на Министерството и дава становища във връзка с прилагането им.

Инспекторат

Цели

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. Независима и обективна оценка на дейността на администрацията;

3. Подобряване работата на администрацията.

Основни функции

  1. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване
  3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
  4. Извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра
  5. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работа от служителите на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра

Дирекция "Вътрешен одит"

Цел и обхват

Основната цел на дирекция "Вътрешен одит" е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.

Дирекцията осъществява дейност по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Министерство на здравеопазването, вкл. на разпоредителите със средства от Европейския съюз, на разпоредителите от по-ниска степен, в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.

Одиторите имат право да извършват проверки в структури и лица извън организацията, в която осъществяват дейността си.

Одитни ангажименти

Вътрешният одит се осъществява чрез два вида одитни ангажименти:

  1. Одитен ангажимент за даване на увереност – предоставяне на обективна оценка на доказателствата от страна на вътрешния одитор, с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одит
  2. Одитен ангажимент за консултиране – изразява се в даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това.