Върни се горе

 

download.jpg

Министерството на здравеопазването изпълнява шест (6) реформи и шест (6) инвестиции (проекти), включени в окончателния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), в компонент 12 „Здравеопазване“.

Основната цел на компонент „Здравеопазване“ е подобряване на способността на здравната система да направлява дейностите в общественото здраве, увеличаване на устойчивостта на здравната система на сътресения, както и увеличаване на достъпа на населението до качествено и навременно здравно обслужване.

Реформи осъществявани по Националния план за възстановяване и устойчивост:
- C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“
- C12.R2: Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравна информационна система
- C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната
- C12.R4: Стратегическа рамка и план за действие за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи
- C12.R5: Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности
- C12.R6: План за съвременно здравно образование в училищата.
 
Инвестиции осъществявани по Националния план за възстановяване и устойчивост:
- C12.I1: Модернизиране на болничните заведения
- C12.I2: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания
C12.I3: Модернизация на психиатричната помощ
- C12.I4: Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха
- C12.I5: Национална цифрова платформа за медицинска диагностика
- C12.I7: Развитие на амбулаторните грижи
 
Всички планирани инвестиции са директно насочени към укрепване на достъпността и капацитета на здравната система за предоставяне на качествени здравни услуги. В допълнение, планираната реформа 3 цели адресирането на структурните предизвикателства, свързани с недостига и географско разпределение на здравните работници. Планираните инвестиции са с трайно въздействие, т.е. техният ефект няма да изчезне след приключването на съответните проекти.