Върни се горе

Министърът на здравеопазването като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е
основно конституционно право, прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ.

За целта, той регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв.

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена в Указанията относно прилагането на достъп до обществена информация.

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Дирекция „Канцелария и административно обслужване“

Адрес: гр. София,

пл. "Света Неделя" №5

Електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg

Телефони: 02/ 930 11 76; 02/ 930 11 75

Работно време от 09:00:00 до 17:30:00

Място за четене/преглед на предоставената информация:

Център за административно обслужване

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

 

Линк към Административен регистър

 

Заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г.
PDF файл, 354,9 KB, качен на 28.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-416/07.12.2017 г.
Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно приложението.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 08.12.2017

pdf document

Заповед № РД-01-204/09.07.2019 г.
PDF файл, 153,3 KB, качен на 10.07.2019

pdf document

Годишен отчет за предоставянето на достъп до обществена информация от МЗ през 2014 г.
Годишен отчет за постъпилите в МЗ през 2014 г заявления за достъп до обществена информация и издадените заповеди за предоставяне на достъп и за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация
PDF файл, 1,2 MB, качен на 07.04.2015

pdf document

Годишен отчет за предоставянето на достъп до обществена информация от МЗ през 2015 г.
Годишен отчет за постъпилите в МЗ през 2015 г заявления за достъп до обществена информация и издадените заповеди за предоставяне на достъп и за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация
PDF файл, 1,8 MB, качен на 01.03.2016

pdf document

Годишен отчет за предоставянето на достъп до обществена информация от МЗ през 2016 г.
Годишен отчет за постъпилите в МЗ през 2016 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените заповеди за предоставяне на достъп и за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация
PDF файл, 124,3 KB, качен на 05.05.2017

pdf document

Годишен отчет за предоставянето на достъп до обществена информация от МЗ през 2017 г.
Годишен отчет за постъпилите в МЗ през 2017 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените заповеди за предоставяне на достъп и за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация
PDF файл, 2,4 MB, качен на 22.02.2018

pdf document

Годишен отчет за предоставянето на достъп до обществена информация от МЗ през 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите в МЗ през 2018 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените заповеди за предоставяне на достъп и за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация
PDF файл, 1,1 MB, качен на 11.01.2019

pdf document

Годишен отчет за предоставянето на достъп до обществена информация от МЗ през 2019 г.

Годишен отчет за постъпилите в МЗ през 2019 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените заповеди за предоставяне на достъп и за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация
PDF файл, 789,5 KB, качен на 19.02.2020

pdf document