Върни се горе

Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

 

Стратегия за управление на риска в Министерството на здравеопазването за периода 2024-2026 г.

 

Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030

 

Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

 

Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

 

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.)

 

Национална здравна стратегия 2020

Пет стратегически цели за развитието на здравеопазването, които са измерими и достижими за периода 2014-2020 г. и възможностите за тяхното постигане.

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Основана на интегриран и балансиран подход към проблемите, свързани с намаляване на търсенето и предлагането на наркотици.

Проект на Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през 2014-2020 г.

Произтичаща от обнародваните през последното десетилетие взаимно допълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г.