Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на леч

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
За медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 33, от дата 29.04.2022 г.
PDF файл, 560,8 KB, качен на 29.04.2022

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
За условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 26, от дата 01.04.2022 г.
PDF файл, 198,2 KB, качен на 01.04.2022

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда
Отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 24, от дата 25.03.2022 г.
PDF файл, 3,3 MB, качен на 01.04.2022

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2009 г.
За условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 109, от дата 21.12.2021 г.
PDF файл, 192,9 KB, качен на 30.12.2021

pdf document

Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните

Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните
Издадена от министъра на земеделието на храните и горите и министъра на здравеопазването, брой: 106, от дата 15.12.2021 г.
PDF файл, 242,4 KB, качен на 16.12.2021

pdf document

Наредба № 13 от 6 декември 2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 96, от дата 19.11.2021 г.
PDF файл, 192,8 KB, качен на 19.11.2021

pdf document