Върни се горе

Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 66, от дата 10.08.2018 г.
PDF файл, 181,4 KB, качен на 10.08.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011 г.
за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 64, от дата 03.08.2018 г.
PDF файл, 231,7 KB, качен на 03.08.2018

pdf document

Наредба № 9 от 13 юли 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“

Наредба № 9 от 13 юли 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 61, от дата 24.07.2018 г.
PDF файл, 321,0 KB, качен на 24.07.2018

pdf document

Наредба за отменяне на Наредба № 12 от 1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки и на Наредба № 31 от 1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба № 8 от 27 юни 2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя

Наредба № 7 от 18 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

Наредба № 7 от 18 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 54, от дата 29.06.2018 г.
PDF файл, 357,0 KB, качен на 29.06.2018

pdf document

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 52, от дата 22.06.2018 г.
PDF файл, 607,5 KB, качен на 22.06.2018

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието, храните и горите, брой: 51, от дата 19.06.2018 г.
PDF файл, 327,2 KB, качен на 19.06.2018

pdf document