Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, брой: 102, от дата 11.12.2018 г.
PDF файл, 203,1 KB, качен на 11.12.2018

pdf document

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 98, от дата 27.11.2018 г.
PDF файл, 253,2 KB, качен на 27.11.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 95, от дата 16.11.2018 г.
PDF файл, 223,9 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

Приложение № 5б към чл. 30а, ал. 5
PDF файл, 827,2 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5
PDF файл, 1,5 MB, качен на 16.11.2018

pdf document

Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5
PDF файл, 832,2 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

Приложение № 8д към чл. 50, ал. 4
PDF файл, 794,6 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 95, от дата 16.11.2018 г.
PDF файл, 197,0 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 91, от дата 02.11.2018 г.
PDF файл, 507,0 KB, качен на 02.11.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
Издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, брой: 81, от дата 02.10.2018 г.
PDF файл, 321,2 KB, качен на 02.10.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Наредба за изменение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 17.08.2018 г.
PDF файл, 191,9 KB, качен на 21.08.2018

pdf document