Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, брой: 100, от дата 24.11.2020 г.
PDF файл, 801,6 KB, качен на 24.11.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, брой: 95, от дата 06.11.2020 г.
PDF файл, 326,4 KB, качен на 06.11.2020

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, брой: 95, от дата 06.11.2020 г.
PDF файл, 296,2 KB, качен на 06.11.2020

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, брой: 91, от дата 23.10.2020 г.
PDF файл, 185,9 KB, качен на 23.10.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, брой: 90, от дата 20.10.2020 г.
PDF файл, 216,2 KB, качен на 22.10.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, брой: 90, от дата 20.10.2020 г.
PDF файл, 216,4 KB, качен на 22.10.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, брой: 86, от дата 06.10.2020 г.
DOCX файл, 27,7 KB, качен на 06.10.2020

docx document

Наредба № 4 от 23 септември 2020 г. за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им

Наредба № 4 от 23 септември 2020 г. за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването, брой: 86, от дата 06.10.2020 г.
PDF файл, 260,4 KB, качен на 06.10.2020

pdf document