Върни се горе

Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 51, от дата 13.06.2023 г.
PDF файл, 237,0 KB, качен на 13.06.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 51, от дата 13.06.2023 г.
DOCX файл, 15,4 KB, качен на 13.06.2023

docx document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 43, от дата 16.05.2023 г.
PDF файл, 612,7 KB, качен на 17.05.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 40, от дата 05.05.2023 г.
PDF файл, 207,9 KB, качен на 12.05.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения


Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 39, от дата 02.05.2023 г.
PDF файл, 653,4 KB, качен на 03.05.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 23, от дата 14.03.2023 г.
PDF файл, 192,8 KB, качен на 15.03.2023

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 18, от дата 24.02.2023 г.
PDF файл, 219,7 KB, качен на 24.02.2023

pdf document

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки