Върни се горе

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 69, от дата 26.08.2022 г.
PDF файл, 187,3 KB, качен на 26.08.2022

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 64, от дата 09.08.2022 г.
PDF файл, 219,2 KB, качен на 09.08.2022

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Наредба за отменяне на Наредба № 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти

Наредба за отменяне на Наредба № 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 56, от дата 19.07.2022 г.
PDF файл, 184,2 KB, качен на 20.07.2022

pdf document

Наредба за отменяне на Наредба № 5 от 2015 г.

Наредба за отменяне на Наредба № 5 от 2015 г.
За определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, на Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни и на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 56, от дата 19.07.2022 г.
PDF файл, 187,6 KB, качен на 20.07.2022

pdf document