Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 96, от дата 19.11.2021 г.
PDF файл, 192,8 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Наредба № 12 от 10 ноември 2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни

Наредба № 12 от 10 ноември 2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 96, от дата 19.11.2021 г.
PDF файл, 346,4 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 82, от дата 01.10.2021 г.
PDF файл, 187,0 KB, качен на 01.10.2021

pdf document

Поправка в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 79, от дата 21.09.2021 г.
PDF файл, 236,1 KB, качен на 21.09.2021

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.
За условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 73, от дата 03.09.2021 г.
PDF файл, 205,7 KB, качен на 03.09.2021

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
За медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения


Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 71, от дата 27.08.2021 г.
PDF файл, 196,9 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 6.11.2015 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 6.11.2015 г.
За критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 71, от дата 27.08.2021 г.

PDF файл, 190,3 KB, качен на 27.08.2021

pdf document