Отворени проекти на нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 16.07.2024 г. до 14.08.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения: estancheva@mh.government.bg ; akozareva@mh.government.bg

Виж още
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 239 на Министерския съвет от 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 28.06.2024 г. до 27.07.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения: estancheva@mh.government.bg ; akozareva@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г.

за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 21.06.2024 г. до 04.07.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.

за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 21.06.2024 г. до 04.07.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г.

за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 21.06.2024 г. до 20.07.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: DLD@mh.government.bg

Виж още
Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 20.06.2024 г. до 03.07.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г.

за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 13.06.2024 до 14.07.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г.

за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 13.06.2024 до 26.06.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

Виж още
Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1

за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 12.06.2024 до 13.07.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

Виж още