Проекти на нормативни актове с изтекъл срок на обсъждане

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 27.03.2024 г. до 25.04.2024 г. Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г.

за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 20.03.2024 г. до 18.04.2024 г.Адрес за изпращане на становища и предложения: DLD@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г.

за функционирането на Националната здравноинформационна система - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 15.03.2024 г. до 13.04.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения:sslavov@mh.government.bgaognianov@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г.

за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 14.03.2024 г. до 12.04.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg

Виж още
Проект на Постановление на Министерски съвет за създаване на районен център за трансфузионна хематология

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 01.03.2024 г. до 30.03.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения:vignatova@mh.government.bgakozareva@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г.

за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 29.02.2024 г. до 29.03.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения: estancheva@mh.government.bg ; akozareva@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г.

за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.) - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 24.02.2024 г. до 24.03.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg

Виж още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г.

за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа - Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 10.02.2024 г. до 10.03.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg

Виж още
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 02.02.2024 г. до 02.03.2024 г. Адреси за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg

Виж още