Върни се горе

Постановление № 278 от 6 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Постановление № 216 от 5 октомври 2018 г.

Постановление № 216 от 5 октомври 2018 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2016 г.

Обнародвано в Държавен вестник,брой: 84, от дата 12.10.2018 г.
PDF файл, 340,4 KB, качен на 12.10.2018

pdf document

Постановление № 199 от 14 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Постановление № 198 от 14 септември 2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество

Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Постановление № 149 от 20 юли 2018 г.

Постановление № 149 от 20 юли 2018 г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

Обнародвано в Държавен вестник, брой 62 от 27.07.2018 г.
PDF файл, 300,2 KB, качен на 30.07.2018

pdf document

Постановление № 141 от 13 юли 2018 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Враца

Постановление № 141 от 13 юли 2018 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Враца
Обнародвано в Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2018 г.
PDF файл, 201,3 KB, качен на 20.07.2018

pdf document

Постановление № 109 от 22 юни 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Постановление № 88 от 23 май 2018 г.

Постановление № 88 от 23 май 2018 г.
за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД – гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД – гр. Ловеч

Обнародвано в Държавен вестник, брой 44 от дата 29.05.2018 г.
PDF файл, 204,0 KB, качен на 30.05.2018

pdf document

Постановление № 78 от 14 май 2018 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които На­цио­нал­ната здравноосигурителна каса сключва договори