Върни се горе

Продукти и стоки със значение за здравето на човека

Информация за разпределението на броя на ползвателите на детски ясли, детски кухни и здравни медиатори по общини в изпълнение на чл.26, ал.2 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България

Лечебни заведения

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

 

 

Ценоразписи на лечебни заведения съгласно чл. 98, ал. 3 от ЗЛЗ

 

Справка за акредитирани лечебни заведения

   

 

Служби по трудова медицина

ДДД дейности

Заповед РД-01-451/11.08.2023 г.
За определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД)
PDF файл, 353,5 KB, качен на 11.08.2023

pdf document

Заповед № РД-01-254/05.09.2019 г.
PDF файл, 123,6 KB, качен на 01.10.2019

pdf document

Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г.
за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучения за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД
PDF файл, 85,8 KB, качен на 06.03.2018

pdf document

Заповед № РД-01-235/17.08.2018 г.
PDF файл, 2,8 MB, качен на 19.10.2018

pdf document

Заповед № РД-01-276/18.09.2018 г.
PDF файл, 124,7 KB, качен на 26.10.2018

pdf document

Регистър на лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура

Биоциди

Информация за лицата, които пускат на пазара биоциди:

Р България прилага своята действаща система за предоставяне на биоциди на пазара и за използването им на основание разпоредбата на чл. 89, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Съгласно параграф 3 на чл. 89 от Регламент (ЕС) № 528/2012 след решение за одобряване на определено активно вещество за конкретен продуктов тип държавите членки гарантират, че разрешенията за биоциди от този продуктов тип, съдържащи това активно вещество, се издават, изменят или отменят според случая в съответствие с регламента в рамките на три години от датата на одобряване.

За тази цел заявителите, които желаят да кандидатстват за разрешаване или за паралелно взаимно признаване на биоциди от този продуктов тип, които не съдържат друго активно вещество освен съществуващи активни вещества, подават заявление за разрешаване или паралелно взаимно признаване не по-късно от датата на одобряване на активното(ите) вещество(а). Когато биоцидите съдържат повече от едно активно вещество, заявленията се подават не по-късно от датата на одобряване на последното активно вещество за този продуктов тип.

Когато не са постъпили едновременно заявления за разрешаване и за паралелно взаимно признаване в съответствие с горепосоченото:

а) биоцидът не се пуска повече на пазара, считано 180 дни след датата на одобряване на активното(ите) вещество(а); и

б) употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължи в продължение на 365 дни след датата на одобряване на активното(ите) вещество(а).

На основание гореизложеното за биоциди, за които не са постъпили едновременно заявления за разрешаване и за паралелно взаимно признаване, издадените разрешения ще бъдат отменяни, при спазване на сроковете посочени в букви “а” и “б”.

Информация за решенията за одобряване на определено активно вещество и/или за неободряване може да се намери на следния ел. адрес: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances.

Информация за издадените разрешения по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 и държавите-членки, в които се предоставят съответните биоциди може да бъде намерена на ел. страница на Европейската агенция по химикали на следния ел. адрес:

https://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals/biocidal-products.

Информация за издадените разрешения по реда на регламента в процедури „Взаимно признаване“ и „Идентичен биоцид“ е налична и в регистъра на МЗ по чл. 18и от ЗЗВВХВС.

Съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 една от възможните алтернативи за издаване на разрешение за предоставяне и употреба на биоциди е Разрешението на Съюза.

Биоциди, за които има издадено разрешение на Съюза се предоставят на пазара в Република България с етикет и информационен лист за безопасност на български език. На етикета на тези биоциди се посочва номер определен в регламента, с който е разрешен съответния биоцид.

Справка за издадените разрешения на Съюза може да се направи на следния ел. адрес:

https://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals/biocidal-products

Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси