Върни се горе

Организации и институции в България

Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"

Националния скринингов регистър

Портал за обществени консултации

Комисия по здравеопазването

Национален осигурителен институт 

Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести

Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН)

"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД 

Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Български Лекарски Съюз (БЛС)

Български зъболекарски съюз (БЗС)

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

Българска асоциация на университетските болници в Република България

Български фармацевтичен съюз (БФС)

Съюз на зъботехниците в България

Икономически и социален съвет

Омбудсман на Република България

Център "Фонд за асистирана репродукция”

Комисия за защита на личните данни - Шенгенско пространство

Комисия за защита на личните данни

Агенция за публичните предприятия и контрол – електронни търгове


Консултативни центрове по зависимости

Национален фокусен център за наркотици и наркомании

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”, гр. София 

Националната информационна линия за наркотиците и алкохола

Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Център за ранни интервенции гр. Варна, Превантивен център Младост Община Варна 


Международни организации и институции

Европейска агенция по лекарствата

Организация на Обединените нации в България

Европейски пациентски организации

Национален институт по здравеопазване на САЩ

Европейски парламент

Европейски здравен портал

Европейска комисия

Световна здравна организация

Европейски омбудсман

Световна банка

Изпълнителна агенция за здраве и потребители към Европейската комисия

Американска агенция по лекарствата и храните

Агенция за основните права на Европейския съюз