Върни се горе

Етичният кодекс определя етичните норми и правилата за поведение, които служителите на Министерство на здравеопазването следва да спазват.

Кодексът има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на служителите на Министерство на здравеопазването, както и да издигне престижа на неговата администрация.

Съгласно Етичния кодекс дейността на служителите в Министерство на здравеопазването се осъществява при спазване на следните принципи:

  • Законност
  • Лоялност
  • Честност
  • Безпристрастност
  • Компетентност
  • Политическа неутралност
  • Отговорност
  • Зачитане на личността
  • Отчетност