Върни се горе

Сертификат № 13/09.11.2023 г.

Сертификат № 13/09.11.2023 г.
Сондажен кладенец „Мера глас – Нови пазар“, гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен
PDF файл, 236,0 KB, качен на 09.11.2023

pdf document

Регистър на издадените от МЗ сертификати за изворна вода

Сертификат № 12/01.06.2023 г.

Сертификат № 12/01.06.2023 г.
„Тръбен кладенец подземно водно тяло „Порови води в неоген - Квартернер - Казанлъшка котловина““ с код BG3G000000NQ003
PDF файл, 230,7 KB, качен на 13.06.2023

pdf document

Сертификат № 11 от 24.04.2023 г.

Сертификат № 11 от 24.04.2023 г.
Тръбен кладенец в местност „Шавариеви ливади“ на гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, от подземно водно тяло „Пукнатинни води – Пещера-Доспат“ с код BG3G0000PgN020
PDF файл, 4,8 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 10 от 24.04.2023 г.

Сертификат № 10 от 24.04.2023 г.
Водовземна система „Бараката“, в имот с идентификатор 38666.10.114 в местност Бараката по КК и КР на землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, от подземно водно тяло „Пукнатинни води в Пирински блок“ с код BG4G1PzC2Pg019
PDF файл, 5,8 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 9 от 24.04.2023 г.

Сертификат № 9 от 24.04.2023 г.
Каптиран естествен извор „Балдаран“, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, от подземно водно тяло „Пукнатинни води в Централно Родопски комплекс“ с код BG3G00000PgN020
PDF файл, 4,8 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 8 от 24.04.2023 г.

Сертификат № 8 от 24.04.2023 г.
Каптиран естествен извор „Лъчица“, с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян, от подземно водно тяло „Карстови води в Централно Родопски масив“ с код BG3G00000Pt041
PDF файл, 5,6 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 7 от 28.04.2023 г.

Сертификат № 7 от 28.04.2023 г.
Водовземно съоръжение „ТК-1 Емайлхим, гара Петърч“, с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, от подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Софийска котловина“ с код BG1G000000N033
PDF файл, 4,5 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 6 от 28.04.2023 г.

Сертификат № 6 от 28.04.2023 г.
водовземно съоръжение „ТК-1 Юроспийд, гара Петърч“, с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, от подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Софийска котловина“ с код BG1G000000N033
PDF файл, 4,5 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 5/14.07.2022 г.

Сертификат № 5 от 24.04.2023
Каптиран естествен извор „Пещера Чифлика“, с. Чуреково, община Девин, област Смолян, от подземно водно тяло „Карстови води в Централно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 5,0 MB, качен на 03.05.2023

pdf document