Върни се горе

На 20.12.2023 г., в Министерството на здравеопазването, се проведе пресконференция, на която бяха представяни целите и текущото изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP001-9.001-0001 „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. На събитието присъстваха заместник-министъра на здравеопазването проф. Илко Гетов, екипът на проекта и ръководителят доц. Марияна Василева. 

Проф. Гетов приветства участниците и представи основната цел на Проекта - подобряване капацитета на извънболничната медицинска помощ и на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, постковид синдром и други инфекциозни заболявания.

Доц. Василева представи напредъка по постигнатите резултати, сред които са:

 

  • Модернизиране на лечебни заведения от извънболничната медицинска помощ чрез доставка на медицинска апаратура за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти с инфекциозни заболявания.

 

  • Повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и производство на реконвалесцентната плазма, чрез доставено високотехнологично медицинско оборудване

 

При подготовката на дейност 1, всички ДКЦ и МЦ, включени в проекта, са заявили необходимост от ехографи, лабораторни апарати, дефибрилатори, холтери и лабораторна апаратура, за обезпечаване на тяхната дейност в случай на пандемия или други кризи. По компонента са сключени 4 договора за доставка, монтаж и инсталация, както и обучение за медицинско оборудване и апаратура, включително 47 броя преносими рентгенови апарати тип „Кугел“, 62 броя 6/12 канални ЕКГ, 47 броя аспиратори и 51 броя автоклав-стерилизация.

Проекта предстои да бъде удължен до края на месец юли 2024 г., което ще позволи сключването на договори с изпълнители за доставка на останалата част от апаратурата, предвидена в проекта.

В изпълнение на дейност 2 са сключени 4 договора за доставка, монтаж и инсталация, както и обучения за следното оборудване: апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентнаплазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела - автоматиченимунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма – автоматична преса закръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър. Оборудването и апаратурата беше доставена във всички 5 центъра за трансфузионна хематология в страната – Националният в гр. София и Районните центрове по трансфузионна хематология в Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.

Реализацията на проекта създава условия за улеснен достъп на българските граждани до по-прецизна диагностика, ефективно лечение и наблюдение при инфекциозни заболявания и за подобрена готовност на системата на ИМП да посрещне бъдещи кризисни ситуации.

Проект  BG16RFOP001-9.001-0001 „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Сподели в: