Върни се горе

Проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел „Сближаване”.
Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е „развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.


Проекти по Оперативната програма „Регионално развитие 2007-2013”

Оперативната програма „Регионално развитие 2007-2013” (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка – „Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие.


Проекти по Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013”

Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013" (ОПТП) цели подобряване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България. ОПТП е разработена като хоризонтална програма, съгласувана с техническата помощ по другите шест оперативни програми.