Върни се горе

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел „Сближаване”.
Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е „развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.
Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Проект - BG05M9OP001-2.028-0001 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 1”

Проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проект "Информирани и здрави"

Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.3. „Работоспособност чрез по-добро здраве”

“СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания)

Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 “СПРИ и се прегледай”,се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

"ПУЛСС" (Практически увод в лечението на спешните състояния)

Проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния) е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”

"Нови възможности за лекарите в България"

Проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

"ПОСОКА: семейство"

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”.

"Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал"

Проект BG051PO001-6.2.03 „Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги”, област на интервенция 6.2 „Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги”.