Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение № 1
    pdf файл, 66,8 KB, качен на 06.08.2018

    pdf document

„Избор на изпълнител за извършване на СМР за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ“ по Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „ПУЛСС“

Публикувано в АОП под №00080-2018-0016

Решение за откриване
pdf файл, 238,8 KB, качен на 31.07.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 753,5 KB, качен на 31.07.2018

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 2,6 MB, качен на 31.07.2018

pdf document

Образци на документи
doc файл, 619,0 KB, качен на 31.07.2018

doc document

ЕЕДОП
doc файл, 208,5 KB, качен на 31.07.2018

doc document