Върни се горе

Относно: Финансово състояние на УМБАЛ Стара Загора

 

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

          

През 2012 г. е извършено преобразуване на УМБАЛ    Стара Загора ЕАД,  (преобразуващо се дружество) чрез вливане в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД (приемащо дружество) по реда на чл. 262 от Търговския закон, като преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация и в резултат на вливането цялото му имущество преминава към приемащото дружество при условията на универсално правоприемство. Преобразуването на двете лечебни заведения не е било съпроводено с последващо покриване на задълженията на вливащото се търговско дружество, а точно обратното – приемащото дружество е наследило всички пасиви.

По данни от заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет  на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора към 31.12.2017г. лечебното заведение регистрира отрицателен текущ финансов резултат - загуба от -1 965 хил. лв., което води до увеличаване на размера на натрупаната загуба като общо финансов резултат, достигащ  към 31.12.2017г. размер от          -33 583 хил. лв. Към 31.12.2017г. просрочените задължения достигат 21 628 хил. лв.

Съгласно предоставената информация от дружеството,      през 2015г. са покрити задължения към доставчици общо в размер на 8 806 хил. лв., от които 6 869 хил. лв. са за просрочени задължения и 1 937 хил. лв. за текущи задължения към доставчици. Погасени са задължения за лихви 484 хил. лв. и адвокатски възнаграждения и съдебни разноски в размер на 399 хил. лв.

За 2016г. са покрити просрочени задължения към доставчици в размер на 7 237 хил. лв., както и 1 988 хил. лв. текущи задължения. Покрити са просрочени задължения за осигурителни вноски в размер на 3 467 хил. лв. През този период са покрити и просрочени задължения към персонал в размер на 1 176 хил. лв. Извършени са плащания за адвокатски хонорари и съдебни разноски в размер на 176 хил. лв., както и лихви по просрочени задължения в размер на 680 хил. лв.

През 2017г. са погасени просрочени задължения към доставчици в размер на 5 401 хил. лв. и 1 755 хил. лв. текущи плащания. През този период са покрити и просрочени задължения към персонал в размер на 882 хил. лв. Покрити са просрочени задължения за осигурителни вноски в размер на
2 667 хил. лв. Извършени са плащания за адвокатски хонорари и съдебни разноски в размер на 364 хил. лв., както и лихви по просрочени задължения в размер на 1 607 хил. лв

 Уверявам Ви, че ръководството на Министерството на здравеопазването активно работи в посока намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общинските болници, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. В тази връзка бяха изготвени единни стандарти за управление на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и механизми за контрол по тяхното изпълнение, което ще даде възможност на управителните органи на болниците да упражняват реални мениджърски компетентности и съответно отговорности по финансовото управление на дружествата, насочено към ефективно използване на наличните финансови ресурси. Лечебното заведение работи при спазване на изискванията за финансова дисциплина. С всички кредитори са изготвени погасителни планове за обслужване на просрочените задължения. Финансовите данни, представени от болницата към 31.05.2018г. показват, че дружеството реализира финансов резултат печалба в размер на 1 338 хил. лв., а просрочените задължения достигат размер от 22 663 хил. лв. Текущата лечебна дейност се осъществява ритмично и населението от област Стара Загора се обслужва своевременно.

 

Сподели в: