Върни се горе

ОТНОСНО: Обявени намерения за сливане на лечебни заведения

19.06.2015 г.

 

          УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

          УВАЖАЕМИ  Г-Н ТАНЧЕВ,

          УВАЖАЕМИ  Г-Н ИГЛЕВ,

 

 

Във  връзка  с  получен  депутатски въпрос  в  Министерство на здравеопазването,  с което искате да Ви бъде даден отговор  на въпроси, свързани  със сливане на лечебни заведения, Ви информирам следното:

Както вече отбелязах  в отговор и на други депутатски питания, не се планира вливане или сливане на лечебни заведения по смисъл на чл.262 и чл.262а от Търговския закон и не е взимано решение за сливане/вливане на двете лечебни заведения УМБАЛ „Александровска“ ЕАД  и УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД.

По повод на поставения за пореден път въпрос  за промяната в управлението на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, следва да се има предвид , че в лечебните заведения - еднолични акционерни дружества, министърът на здравеопазването в качеството му на  упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала е да решава въпросите от компетентността на общото събрание. Съгласно чл. 221, т. 4 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 12, т. 4 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, изключително правомощие на общото събрание на акционерите, респ. на министъра на здравеопазването е да избира и освобождава членовете на съвета на директорите.

 

Промяната в управлението на лечебното заведение „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД е в резултат на провежданата политика в областта на здравеопазването и е стъпка към осъществяване на решението за оптимизиране на  разходите за административни и стопански дейности  на 9 лечебни заведения – еднолични дружества , разположени на територията на бившата Медицинска академия в гр.София. Идеята е тези лечебни заведения  да се обединят за създаване на гражданско дружество, за което е необходимо тяхното съдействие и активни действия. В този смисъл лечебните заведения ще обединят усилията си за общото организиране на всички административни и стопански дейности, като се запази структурата и самостоятелността на всяко едно от тях. Това ще доведе до оптимизиране на административните разходи и ще освободи сериозен финансов ресурс, който може да бъде използван за лечебната дейност и за увеличаване възнаграждението на работещите в болниците.

Сподели в: