Върни се горе

Относно: Отправен въпрос на основание чл. 93, ал. 1 и 2 и чл. 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от народния представител г-н Стоян Таслаков, относно обявяването за продажба на двуетажна жилищна сграда, част от болница „Света Петка Българска“ във Велинград

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАСЛАКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

С Решение № 319 от 26 април 2023 г. Министерският съвет е дал съгласие на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД – гр. Велинград да извърши продажба на обособена част от лечебно заведение, представляваща недвижим имот – собственост на дружеството, както следва: двуетажна масивна жилищна сграда /вила на управителя/ с идентификатор 10450.217.53.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, с адрес: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, със застроена площ 132 кв.м. съгласно скица № 15-876291 от 24.11.2018 г. и със застроена площ 117 кв.м. съгласно Акт за частна държавна собственост № 4104 от 27.08.2002 г., с предназначение: вилна сграда – еднофамилна, която сграда е изградена и разположена в поземлен имот с идентификатор 10450.217.53.

Дружеството удостоверява собствеността си върху сградата с  Констативен нотариален акт за собственост по писмени доказателства № 97, том I, рег. № 1359, дело № 9/2011 г. От същия е видно, че сградата е построена в поземлен имот № 217053, който поземлен имот е собственост на Министерството на земеделието и горите – Държавно ловно стопанство „Алабак“,  и същият е образуван от поземлен имот № 217001, находящ се в землището на гр. Велинград с ЕКАТТЕ 10450 в местността „ДФГ“ /държавен горски фонд/, с площ на поземлен имот № 217053 от 45,822 дка, с начин на трайно ползване: Дървопроизводство.

Представен е и Акт за частна държавна собственост № 4104 от 27.08.2002 г. в графа № 6 „№ и дата на по-рано съставени актове“,  на който е посочен акт за държавна собственост № 219 от 01.06.1949 г. Министерство на здравеопазването не разполага с предходния акт от 1949 г., както и с данни за правното основание, на което имотът е одържавен първоначално.

Сградата е построена през 1938 г. Първоначално е ползвана  като жилищна сграда от „главния лекар на болницата“. Предназначението и е за вилна сграда – еднофамилна. По документи за собственост  се води двуетажна, но реално се състои от частично вкопан сутерен и един надземен етаж. Функционално етажа е с обособени: общо входно антре, четири стаи, санитарен възел и дървено стълбище към избата и подпокривното пространство.

От страна на лечебното заведение е извършен ремонт през 2012 г. - положена е външна изолация и е подменена прозоречната дограма. За строително – монтажни работи вътре в сградата собственикът „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД – гр. Велинград не е инвестирал средства повече от 15 години.

Сградата не се ползва от повече от 15 години и не е свързана с осъществяваната от лечебното заведение дейност. 

Министерство на здравеопазването не разполага с информация за сградата, от която да е видно, че е дарявана от велинградчани „за да бъде в услуга на местното население всички нуждаещи се от активно лечение след прекарана пневмония“.

Сградата не е културна ценност, съгласно информация, която министерството е изискало от всички търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата.

Продажбата на разглежданата сграда следва да се извърши от дружеството чрез електронен търг по реда на чл. 29, ал. 1 от ППЗПП, а именно: чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

Министърът на здравеопазването, съгласно действащото българско законодателство, не разполага с разследващи функции, а осъществява контрол като изисква от търговските дружества с държавно участие в капитала цялата документация свързана с извършените продажби. В случай, че управител и/или член на съвет на директорите е участвал като купувач на имот, собственост на съответното дружество, в което той/те осъществяват управленски функции, и го е закупил, ще бъдат уведомени съответните органи за предприемане на действия по компетентност от тяхна страна.

Сподели в: